!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty -11 až -13 °C a najvyššie denné teploty -8 až -6 °C. Zajtra sneženie, ranné minimá -9 až -11 °C a denné maximá -7 až -5 °C.

Rozpočet obce 2007 PDF Tlačiť E-mail
Sobota, 05 Apríl 2008 08:53

V nasledujúcich tabuľkách je rozpočet obce Skýcov v roku 2007.

 

Bežné príjmy

Rozpočet

Plnenie

%

Daňové príjmy

857.000

857.384

100,04

41

121 001

Daň z pozemkov

183.000

198.190

108,3

41

121 002

Daň zo stavieb

356.000

338.027

94,95

41

121 003

Daň z bytov

1.000

832

83,2

41

133 001

Daň za psa

16.000

16.050

100,31

41

133 006

Daň za ubytovanie

6.000

3.440

57,33

41

133 012

Daň za užívanie verejného priestranstva

35.000

34.418

98,34

41

133 013

Poplatky za komualny odpad a drob.stav.odpad

260.000

266.427

102,47

Nedaňové príjmy

977.000

1.050.012,09

107,47

41

212 002

Z prenajatých pozemkov

3.000

1.320

44

41

212 003

Z prenajatých budov

450.000

448.506

99,67

41

221 004

Správne poplatky

100.000

119.750

119,75

41

222 003

Pokuty

2.000

1.030

51,5

41

223 001-0

ROEP

0

56.098

 

41

223 001-1

Za Dom smútku

8.000

9.250

115,63

41

223 001-2

Za stočné

130.000

122.491,90

94,22

41

223 001-3

Za odpadové nádoby, separovaný zber

25.000

25.770

103,08

41

223 001-4

Za relácie v MR

10.000

10.500

105

41

223 001-5

Cintorínsky poplatok

10.000

10.095

100,95

41

223 001-6

Za kopírovanie

1.000

763

76,3

41

223 001-7

Členské za knižnicu

2.000

3.910

195,5

41

223 001-8

Za telefón

7.000

7.662,50

109,46

41

223 001-9

Za geologický prieskum

4.000

4.045

101,12

41

223 002

Školné MŠ

15.000

14.562

97,08

41

223 003-1

Za stravovanie

20.000

20.553

102,76

41

223 003-2

Za stravné – réžia

110.000

118.800

108

41

223 004

Za obrubníky a prebytočný materiál

4.000

6.560

164

41

242

Úroky

1.000

937,99

93,8

41

292 012

Z dobropisov

5.000

5.215

104,3

41

292 012-1

Sponzorské

10.000

11.365

113,65

41

292 019

Refundácie

60.000

50.827,70

84,71

Dotácie

9.814.000

9.863.522,91

100,5

41

111 003

Decentralizačná dotácia – DÚ

5.271.000

5.324.853,59

101,02

111

312 001-1

Dotácie na ZŠ

4.185.000

4.185.000

100

111

312 001-2

Dotácie na stravné HN

48.000

46.826

97,55

111

312 001-3

Dotácie na motivačný príspevok HN

40.000

45.200

113

111

312 001-4

Dotácie na školské potreby

12.000

11.000

91,67

111

312 001-5

Dotácie na matriku

49.000

55.171

112,59

111

312 001-6

Dotácie na vzdelávacie poukazy

74.000

74.080

100,11

111

312 001-7

Dotácie na CO

1.000

1.200

120

1162

312 001

Dotácie na aktivačnú činnosť

100.000

85.660,32

85,66

111

312 001-8

Dotácie na ŽP

4.000

4.152

103,8

111

312 001-9

Dotácie na register obyvateľov

10.000

10.380

103,8

111

312 001-0

Dotácie na knižnicu

20.000

20.000

100

Transfer

15.000

15.000

100

46

312 008

Transfer z VÚC

15.000

15.000

100

Finančné operácie

212.000

217.938,12

102,8

41

454 001

Zostatok na bežných účtoch

212.000

217.938,12

102,8

Kapitálové príjmy

5.600.000

5.600.000

100

45

322 002

Na rekonštrukciu kanalizácie

5.500.000

5.500.000

100

111

321

Kapitálový grant z MF SR

100.000

100.000

100

Spolu

17.475.000

17.603.857,12

100,74

Mimorozpočtový príjem ZŠ – kód 72


26.000


Príjmy spolu


17.629.857,12


 

 

Bežné výdavky

Rozpočet

Plnenie

%

Obec 01116

2.303.000

2.276.176,66

98,84

41

611

Tarifný Plat

1.025.000

1.002.187

97,77

41

612

Príplatky

40.000

49.781

124,45

41

614

Odmena starosta

50.000

25.000

50

41

621

Poistné do VšZP

85.000

87.396

102,82

41

622

Poistné do SZP

20.000

20.198

100,99

41

625 001

Nemocenské poistenie

10.000

8.063

80,63

41

625 002

Starobné poistenie

147.000

151.006

102,73

41

625 003

Úrazové poistenie

9.000

9.033

100,37

41

625 004

Invalidné poistenie

15.000

14.694

97,96

41

625 005

Poistenie v nezamestnanosti

8.000

5.761

72,01

41

625 007

Rezervný fond solidarity

50.000

51.260

102,52

41

627

Doplnkové dôchodkové poistenie

32.000

33.465

104,58

41

631 001

Cestovné

5.000

4.993

99,86

41

632 001-1

Elektrina OcÚ

47.000

46.520,40

98,98

41

632 001-2

Plyn OcÚ

28.000

32.193

114,98

41

632 001-3

Elektrina Jaško

9.000

8.976

99,73

41

632 002

Vodné, stočné OcÚ

3.000

2.429,60

80,99

41

632 002-1

Vodné, stočné Jaško

0

0

0

41

632 003-1

Telefón, internet

85.000

83.533

98,27

41

632 003-2

Poštovné

20.000

14.075

70,37

41

632 003-3

Poštovné – ROEP

0

6.179

 

41

633 001

Interiérové vybavenie

0

4.700

 

41

633 002

Výpočtová technika

53.000

53.235,50

100,44

41

633 006-1

Čistiace potreby

3.000

2.427

80,9

41

633 006-2

Kancelárske potreby a materiál

35.000

31.314,50

89,47

41

633 006-3

Všeobecný materiál – ROEP

0

1.800

 

41

633 009

Knihy, časopisy, noviny

20.000

32.759,50

163,8

41

633 016

Reprezentačné

25.000

23.418

93,67

41

634 001

Palivo, mazivá, oleje

35.000

35.486,50

101,39

41

634 002

Servis, úrdžba auta

10.000

8.063,40

80,63

41

634 003

Poistenie auta

4.000

3.337

83,43

41

634 004

Leasing auta

100.000

102.369

102,37

41

634 004-1

Prepravné a náj. dopravných prostriedkov

6.000

6.016

100,27

41

634 005

Karty, známky, poplatky

1.000

1.250

125

41

635 002

Údržba výpočtovej techniky

15.000

10.211,50

68,08

41

635 004

Údržba strojov

10.000

43.729,66

437,3

41

635 006

Údržba budov

1.000

852

85,2

41

637 001

Školenia, kurzy

15.000

7.480

49,87

41

637 003

Propagácia, reklama

1.000

1.839,50

183,95

41

637 004

Fotoslužby

5.000

3.478

69,56

41

637 004-1

Všeobecné služby – opravy

1.000

280

28

41

637 005

Geometrické plány, právnické služby

30.000

26.775

89,25

41

637 005-1

Špeciálne služby

45.000

45.220

100,49

41

637 012

Poplatky ochrann. autor. zväzu

1.000

985

98,5

41

637 014

Stravovanie

70.000

58.934,60

84,19

41

637 016

Prídel do sociálneho fondu

6.000

6.576

109,6

41

637 023

Kolkové známky

1.000

1.250

125

41

637 026

Odmeny poslanci, ZPOZ

40.000

28.330

70,82

41

637 027

Odmeny na dohody

38.000

37.200

97,89

41

641 006

Transfery rozpočtovej organiz.

12.000

12.456

103,8

41

642 001

Transfery občianskemu združeniu

5.000

4.593

91,86

41

642 006

Členské príspevky

23.000

19.092

83,01

111

637 027

Odmena CO

1.000

1.200

120

41

642 015

Transfery na nemocenské dávky

3.000

2.775

92,5

Register obyvateľov 01116

10.000

10.380

103,8

111

611-1

Tarifný plat

5.000

6.346

126,92

111

621-1

Poistenie do VšZP

1.000

635

63,5

111

625 001-1

Nemocenské poistenie

0

87

 

111

625 002-1

Starobné poistenie

1.000

888

88,8

111

625 003-1

Úrazové poistenie

0

49

 

111

625 004-1

Invalidné poistenie

0

190

 

111

625 005-1

Poistenie v nezamestnanosti

0

63

 

111

625 007-1

Rezervný fond solidarity

0

302

 

111

632 003-3

poštovné

1.000

500

50

111

633 006-1

Všeobecný materiál

2.000

1.320

66

 

Finančná a rozpočtová oblasť 0112

94.000

91.712,32

97,57

41

637 005

Auditor

24.000

24.000

100

41

637 012

Poplatky banke

10.000

9.391

93,91

41

651 002

Splácanie úrokov

60.000

58.321,32

97,2

Požiarna ochrana 0320

15.000

11.599,30

77,33

41

632 002

Vodné, stočné PZ

4.000

3.724,30

93,11

41

633 006

Všeobecný materiál

0

0

0

41

635 004

Údržba strojov

3.000

0

0

41

637 011

Posudok – ocenenie

8.000

7.875

98,44

Aktivačná činnosť 0412

153.000

191.884,06

125,41

41

611

Tarifný plat

75.000

94.312

125,75

41

614

Odemny

13.000

18.424

141,72

41

621

Poistné do VšZP

6.000

6.112

101,87

41

625 001

Nemocenské poistenie

2.000

1.587

79,35

41

625 002

Starobné poistenie

11.000

15.790

143,55

41

625 003

Úrazové poistenie

1.000

909

90,9

41

625 004

Invalidné poistenie

3.000

3.390

113

41

625 005

Poistenie v nezamestnanosti

1.000

1.135

113,5

41

625 007

Rezervný fond solidarity

4.000

5.366

134,15

41

633 006

Všeobecný materiál

25.000

37.564,48

150,26

41

633 010

Pracovný odev, obuv

8.000

3.840,58

48,01

41

637 015

Poistné

0

0

0

41

637 016

Prídel do sociálneho fondu

2.000

1.835

91,75

41

642 015

Transfery na nemocenské dávky

2.000

1.619

80,95

Aktivačná činnosť - ÚPSVR

100.000

85.660,32

85,66

1162

611

Tarifný plat

60.000

52.192

86,99

1162

621

Poistné do VšZP

3.000

2.610

87

1162

625 001

Nemocenské poistenie

1.000

730

73

1162

625 002

Starobné poistenie

8.000

7.307

91,34

1162

625 003

Úrazové poistenie

1.000

418

41,8

1162

625 004

Invalidné poistenie

2.000

1.566

78,3

1162

625 005

Poistenie v nezamestnanosti

1.000

523

52,3

1162

625 007

Rezervný fond solidarity

3.000

2.479

82,63

1162

633 010

Pracovný odev, obuv

10.000

5.735

57,35

1162

637 015

Poistné

1.000

1.372

137,2

1162

633 006

Všeobecný materiál

10.000

10.728,32

107,28

Komunikácie 0460

117.000

127.206

108,72

41

625 003

Úrazové poistenie

1.000

416

41,6

41

633 006

Všeobecný materiál

7.000

7.140

102

41

635 006

Údžba miestnych komunikácii

99.000

109.650

110,76

41

637 005

Špeciálne služby

10.000

10.000

100

41

637 027

Odmeny a dohody

0

0

0

Nakladanie s odpadmi 0510

510.000

533.849,50

104,68

41

633 004

Nákup smetných nádob

19.000

18.980,50

99,9

41

633 006

Všeobecný materiál

10.000

9.769

97,69

41

637 004

Vývoz komunálneho dopadu

461.000

484.870

105,18

41

637 004-1

Vývoz separovaného odpadu

0

0

0

41

637 005

Špeciálne služby

20.000

20.230

101,15

Nakladanie s odpadovými vodami 0520

87.000

117.564,36

135,13

41

625 003

Úrazové poistenie

0

696

 

41

635 006

Prevádzka kanalizácie a ČOV

0

5

 

41

637 005

Špeciálne služby

20.000

18.661,36

93,31

41

637 027

Odmeny a dohody

56.000

86.800

155

41

637 031

Pokuta

11.000

11.402

103,65

Ochrana prírody a krajiny 0540

45.000

38.535,50

85,63

41

634 001

Palivo do kosačky a traktora

25.000

21.015

84,06

41

635 006

Údržba cintorína

1.000

228,50

22,85

41

635 006-1

Údržba verejnej zelene

9.000

7.757,40

86,19

41

637 004

Všeobecné služby

0

0

0

41

637 005

Špeciálne služby

9.000

8.808

97,87

111

637 004

Všeobecné služby – kód 111

1.000

726,60

72,66

Ochrana životného prostredia 0560

3.000

3.425,40

114,18

111

633 010

Pracovné odevy

1.000

1.131,42

113,14

111

637 004

Všeobecné služby

1.000

1.328,64

132,86

111

637 004-1

Všeobecné služby – chrana ovzdušia

1.000

965,34

96,53

 

Verejné osvetlenie 0640

234.000

286.459

122,42

41

632 001

Elektrická energia

184.000

184.394

100,21

41

635 006

Údržba VO

50.000

102.065

204,13

Rekreačné a športové služby 0810

256.000

264.861,50

103,46

41

633 016

Reprezentačné

60.000

66.861,50

111,44

41

642 002-1

Príspevok na futbalový klub

140.000

140.000

100

41

642 002-2

Príspevok strelecký klub

4.000

4.000

100

41

642 002-3

Príspevok motocross

15.000

15.000

100

41

642 002-4

Príspevok biatlon

2.000

2.000

100

41

642 002-5

Príspevok autocross

20.000

20.000

100

41

642 002-6

Príspevok stolnotenisový klub

0

2.000

 

46

633 006

Všeobecný materiál - z dotácie VÚC

15.000

15.000

100

Divadlá 08201

6.000

6.000

100

41

642 002

Príspevok divadelnému súboru

6.000

6.000

100

Umelecké súbory 08202

25.000

25.900

103,6

41

642 002

Príspevok dychovej hudbe

25.000

25.900

103,6

Klubové a špec. klubové zariadenia 08203

99.000

126.771

128,05

41

635 006

Údržba MR

60.000

87.771

146,28

41

642 002-1

Príspevok SZPB

5.000

5.000

100

41

642 002-2

Príspevok záhradkárom

2.000

2.000

100

41

642 002-3

Príspevok chovateľom

30.000

30.000

100

41

642 002-4

Príspevok Jednote SD

2.000

2.000

100

Knižnica 08205

31.000

31.870,50

102,81

41

625 003

Úrazové poistenie

1.000

48

4,8

41

637 027

Odmeny knihovníčke

8.000

5.940

74,25

41

642 002

Príspevok na knižnicu

2.000

5.882,50

294,12

111

633 009

Knihy do knižnice

20.000

20.000

100

Múzeum 08206

77.000

77.217

100,28

41

633 001

Interiérové vybavenie

10.000

9.877

98,77

41

633 006

Všeobecný materiál

20.000

20.020

100,1

41

635 006

Údržba múzea

47.000

47.320

100,68

Ostatné kultúrne služby 08209

240.000

220.901,60

92,04

41

625 003

Úrazové poistenie

1.000

322

32,2

41

632 001-1

Elektrina KD

22.000

21.986

99,94

41

632 001-2

Plyn KD

63.000

57.150

90,71

41

632 002

Vodné, stočné KD

7.000

5.348,10

76,4

41

633 006

Kvety, vence

1.000

630

63

41

633 006-1

Všeobecný materiál

1.000

139

13,9

41

635 004

Údržba strojov

3.000

0

0

41

635 006

Údržba budov

25.000

25.268

101,07

41

637 002

Mikuláš

2.000

762,50

38,13

41

637 004

Všeobecné služby

70.000

69.476

99,25

41

637 027

Odmeny na dohody

45.000

39.820

88,49

Náboženské služby 0840

161.000

159.617,10

99,14

41

632 001

Elektrina DS

8.000

7.899,60

98,74

41

632 002

Vodné, stočné DS

7.000

6.038

86,26

41

633 006

Všeobecný materiál DS

2.000

1.580

79

41

635 006

Údržba DS

14.000

14.099,50

100,71

41

637 005

Špeciálne služby

60.000

60.000

100

41

642 007

Transfer cirkvi

70.000

70.000

100

 

Materská škola 0911

801.000

794.563

99,2

41

611

Tarifný plat

485.000

468.481

96,59

41

612

Príplatky

9.000

1.253

13,92

41

614

Odmeny

0

20.320

 

41

621

Poistné do VšZP

49.000

49.007

100,01

41

625 001

Nemocenské poistenie

7.000

6.878

98,26

41

625 002

Starobné poistenie

68.000

68.626

100,92

41

625 003

Úrazové poistenie

4.000

3.942

98,55

41

625 004

Invalidné poistenie

15.000

14.717

98,11

41

625 005

Poistenie v nezamestnanosti

5.000

4.926

98,52

41

625 007

Rezervný fond solidarity

23.000

23.298

101,3

41

631 001

Cestovné

0

380

 

41

632 001-1

Elektrina

27.000

24.434,50

90,5

41

632 001-2

Uhlie

0

0

0

41

632 002

Vodné, stočné

5.000

4.335,25

86,7

41

632 003

Telefón

6.000

6.082,25

101,37

41

633 006

Všeobecný materiál

45.000

43.033,50

95,63

41

633 009

Knihy, časopisy

0

234,50

 

41

635 004

Údržba strojov, prístrojov

2.000

2.590

129,5

41

635 006

Údržba budov

45.000

42.973

95,5

41

637 004

Všeobecné služby

2.000

2.024

101,2

41

637 016

Prídel do sociálneho fondu

4.000

4.907

122,67

41

637 027

Odmeny na dohody

0

0

0

41

642 015

Nemocenské dávky

0

2.121

 

Základná škola 0912

30.000

13.923

46,41

41

632 001

Drevo

20.000

1.800

9

41

633 009

Knihy pre prvákov

1.000

1.338

133,8

41

635 006

Údržba budov

0

0

0

41

637 004

Všeobecné služby

0

1.785

 

41

641 006

Príspevok ZŠ

9.000

9.000

100

Školská jedáleň 09601

452.000

443.490

98,12

41

611

Tarifný plat

276.000

268.395

97,24

41

614

Odmeny

0

11.600

 

41

621

Poistné do VšZP

25.000

24.333

97,33

41

625 001

Nemocenské poistenie

4.000

3.952

98,8

41

625 002

Starobné poistenie

39.000

39.293

100,75

41

625 003

Úrazové poistenie

3.000

2.266

75,53

41

625 004

Invalidné poistenie

9.000

7.859

87,32

41

625 005

Poistenie v nezamestnanosti

3.000

2.827

94,23

41

625 007

Rezervný fond solidarity

14.000

13.348

95,34

41

632 001-1

Elektrina

27.000

24.434,50

90,5

41

632 001-2

Plyn

15.000

15.542

103,61

41

632 002

Vodné, stočné

5.000

4.335,25

86,7

41

632 003

Telefón

6.000

6.082,25

101,37

41

632 003-1

Poštovné

4.000

3.198

79,95

41

633 006

Všeobecný materiál

12.000

9.482

79,02

41

633 010

Pracovný odev, obuv

3.000

0

0

41

635 006

Údržba

0

0

0

41

637 004

Všeobecné služby

2.000

1.560

78

41

637 012

Poplatky banke

2.000

2.011

100,55

41

637 016

Prídel do sociálneho fondu

3.000

2.972

99,07

 

Staroba 1020

37.000

36.504

98,66

41

642 026-1

Životné jubileá

7.000

6.504

92,91

41

642 026-2

Klub dôchodcov

30.000

30.000

100

Rodina a deti 1040

9.000

8.466,50

94,07

41

642 014

Príspevok pri narodení detí

9.000

8.466,50

94,07

41

642 026

Pomoc sociálne slabším rodinám

0

0

0

Pomoc občanom v hmotnej núdzi 1070

48.000

46.826

97,55

111

637 014

Stravovanie detí v HN

48.000

46.826

97,55

Matrika 01116

49.000

55.171

112,59

111

611

Tarifný plat

27.000

30.103

111,49

111

614

Odmeny

0

3.000

 

111

621

Poistné do VšZP

3.000

3.010

100,33

111

625 001

Nemocenské poistenie

1.000

423

42,3

111

625 002

Starobné poistenie

3.000

4.215

140,5

111

625 003

Úrazové poistenie

1.000

242

24,2

111

625 004

Invalidné poistenie

1.000

903

90,3

111

625 005

Poistenie v nezamestnanosti

1.000

301

30,1

111

625 007

Rezervný fond solidarity

1.000

1.429

142,9

111

631 001

Cestovné

1.000

1.035

103,5

111

632 003-1

Telefón

1.000

1.042

104,2

111

632 003-2

Poštovné

1.000

740

74

111

633 006

Kancelárske potreby

2.000

2.188

109,4

111

637 001

Školenia

6.000

6.540

109

 

Kapitálové výdavky


Komunikácie 0460

493.000

493.190,70

100,04

41

717 002-1

Rekonštrukcia námestia

493.000

493.190,70

100,04

Nakladanie s odpadmi 0510

0

0

0

41

713 004

Nákup drvičky

0

0

0

Nakladanie s odpadovými vodami 0520

6.277.000

6.276.862,10

99,99

41

717 002

Rekonštrukcia kanalizácie

777.000

776.862,10

99,98

45

717 002

Rekonštrukcia kanalizácie – kód 45

5.500.000

5.500.000

100

Občianska vybavenosť 0640

126.000

125.776,50

99,82

41

717 002

Rekonštrukcia chodníka

0

0

0

41

717 002-1

Rekonštrukcia VO

26.000

25.776,50

99,14

111

717 002-1

Rekonštrukcia VO – KÓD 111

100.000

100.000

100

Náboženské služby 0840

0

0

0

41

717 001

Výstavba pohrebiska

0

0

0

Predškolská výchova

161.000

160.532,70

99,71

41

717 002

Plynofikácia MŠ

161.000

160.532,70

99,71

 

Finančné operácie
Finančná a rozpočtová oblasť 0112

115.000

115.200

100,17

41

821 005

Splácanie úveru

115.000

115.200

100,17

Výdavky OcÚ Skýcov

13.164.000

13.258.096,62

100,71

Výdavky ZŠ Skýcov

4.311.000

4.345.675,50

100,8

Mimorozpočtové výdavky ZŠ Skýcov – kód 72


26.000


Výdavky OcÚ Skýcov a ZŠ Skýcov

17.475.000

17.603.772,12

100,74

Výdavky OcÚ Skýcov + ZŠ Skýcov + mimorozpočtové výdavky


17.629.772,12


 

Stav na účtoch k 31.12.2007


č.ú. 0819351001/5600 - účet OcÚ

302.982,50

č.ú. 0819353007/5600 - účet ŠJ

42.792,98

č.ú. 0819356005/5600 - dotačný

4.189,90

č.ú. 0819352004/5600 - rezervný

101.572,96

č.ú. 0819350009/5600 - fondový

125,87

č.ú. 0819355002/5600 - sociálny f.

2.741,90

Stav v pokladni k 31.12.2007


pokladňa OcÚ

0

pokladňa MŠ

0

pokladňa ŠJ

0

 

 

Rekapitulácia

Príjmy celkom

17.629.857,12 Sk

 

Výdavky celkom

17.629.857,12 Sk

 

 

Výsledok hospodárenia 17.629.857,12 Sk - 17.629.857,12 Sk = 85 Sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posledná úprava Piatok, 11 Apríl 2008 13:53
 
Copyright © 2021 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
kyslička_ob...
Image Detail