Úvod Starosta informuje
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Zamračené, dážď so snehom, najnižšie ranné teploty 0 až -2 °C a najvyššie denné teploty 0 až 2 °C. Zajtra zamračené, dážď so snehom, ranné minimá -2 až -4 °C a denné maximá -1 až 1 °C.

Starosta informuje
Výzva na predkladanie ponúk - Streetworkoutové ihrisko v obci Skýcov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Streda, 25 Október 2017 14:58

Výzvu na predkladanie ponúk na Streetworkoutové ihrisko v obci Skýcov nájdete na nasledovnom linku.

 

 

Posledná úprava Streda, 25 Október 2017 16:54
 
Výzva pre organizácie PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Streda, 04 Október 2017 09:12

Pripomínam organizáciám, že žiadosti o dotácie na budúci rok je potrebné podať na obecný úrad do 31. 10. 2017. Upozorňujem, že kto tento termín premešká, stratí šancu získať v budúcom roku peniaze pre svoju organizáciu.

 
Výzva na delegovanie členov rady školy PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Piatok, 22 September 2017 09:00

Obec Skýcov, Školská 294, 951 85 Skýcov

 

V súlade s ustanovením § 24 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a  o zmene a doplnení niektorých zákonov je funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy štyri roky.

 

Z uvedeného dôvodu Rade školy pri Základnej škole Skýcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Skýcov končí funkčné obdobie dňa 28.10.2017.

 

Obec Skýcov v zmysle § 25 ods. 5 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. a § 1 ods. 2 a 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení vyhlasuje

Posledná úprava Piatok, 22 September 2017 09:01
Čítať celý článok...
 
Zámer obce Skýcov predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Skýcov - Magdaléna Husáková PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Pondelok, 11 September 2017 13:10

OZNÁMENIE

o zámere obce Skýcov predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Obec Skýcov so sídlom Školská 294, 951 85 Skýcov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo obce Skýcov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Obec Skýcov má zámer predať nehnuteľný majetok:

- nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, okres Zlaté Moravce, vedenú Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, ktorá je zobrazená a označená v geometrickom pláne č. 76/2017 vyhotoviteľa geo.flex, s.r.o, IČO 47649356, overený Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce dňa 21.7.2017 pod č.  364/2017 a to:

- pozemok registra E KN časť parc. č. 1842/1 (diel č. 1) o výmere 40 m2 pričlenený k pozemku registra C KN parc.č. 1842/233 zameraný GP č. 76/2017 overeným Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce   dňa 21.7.2017 pod č.  364/2017, vedený  Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce okr. Zlaté Moravce, obec Skýcov k.ú. Skýcov ako lesný pozemok zapísaný na LV č. 1164 vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, katastrálne územie Skýcov

Magdaléne Husákovej, rod. Stromkovej, bytom M.R.Štefánika 383/9, 951 85 Skýcov.

Posledná úprava Pondelok, 11 September 2017 13:11
Čítať celý článok...
 
Zámer obce Skýcov predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Skýcov - Jozef Kačenga PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Pondelok, 11 September 2017 13:06

OZNÁMENIE

o zámere obce Skýcov predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Obec Skýcov so sídlom Školská 294, 951 85 Skýcov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo obce Skýcov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Obec Skýcov má zámer predať nehnuteľný majetok:

- nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, okres Zlaté Moravce, vedenú Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, ktorá je zobrazená a označená v geometrickom pláne č. 9/2017 vyhotoviteľa 1.GEO, s.r.o, IČO 44851014, overený Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce dňa 10.5.2017 pod č.  217/2017 a to:

- pozemok registra C KN parc. č. 403/72 orná pôda o výmere 104 m2 a parc. č. 403/73 orná pôda o výmere 8 m2, ktoré vznikli odčlenením dielov  č. 1 a č. 2 od pozemku registra E KN parc. č. 381/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 807 m2 zapísaného na liste vlastníctva č. 1164.

 

Posledná úprava Pondelok, 11 September 2017 13:08
Čítať celý článok...
 
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»

Stránka 10 z 87
Copyright © 2018 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
chodníček_0...
Image Detail