Úvod Starosta informuje
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Polooblačno, miestami dážď a búrky, najnižšie ranné teploty 13 až 11 °C a najvyššie denné teploty 19 až 21 °C. Zajtra zamračené a búrky, ranné minimá 15 až 13 °C a denné maximá 18 až 20 °C.

Starosta informuje
Oznámenie o zámere obce Skýcov prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Streda, 16 Máj 2018 14:20

OZNÁMENIE

o zámere obce Skýcov prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce

a výzvu na predloženie žiadostí

 

Obec Skýcov so sídlom Školská 294/2, 951 85 Skýcov v zmysle § 9a ods.1 písm. c) v spojitosti s odsekom 5 a odsekom 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Skýcove č. 198/2018 zo dňa 11.5.2018 zverejňuje

zámer priameho prenájmu svojho majetku a

výzvu na predloženie žiadostí

na prenájom

a) nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 674 pre katastrálne územie Skýcov, obec Skýcov, a to stavby obecného bytu v školskej bytovke na ulici Školská v Skýcove, súpisné číslo 523, postavenej na pozemku parc. registra „C“ č. 403/49 – bytový dom o výmere 83 m2 celkovej podlahovej plochy ako aj pozemku, na ktorom je stavba postavená.

Cena nájmu, za ktorú Obec Skýcov ponúka na prenájom stavbu spolu s pozemkom, na ktorom je postavená, je stanovená Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2011 č. 01/R/2011, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. apríla 2008 č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov v znení opatrenia z 25. septembra 2008 č. 02/R/2008.

Posledná úprava Štvrtok, 14 Jún 2018 14:45
Čítať celý článok...
 
Oznámenie o zámere obce Skýcov prenájmu majetku vo vlastníctve obce PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Streda, 16 Máj 2018 14:05

OZNÁMENIE

o zámere obce Skýcov prenájmu majetku vo vlastníctve obce a výzvu na predloženie cenových ponúk

 

Obec Skýcov so sídlom Školská 294/2, 951 85 Skýcov v zmysle § 9a ods.1 písm. c) v spojitosti s odsekom 5 a odsekom 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Skýcove č. 197/2018 zo dňa 11.5.2018 zverejňuje

zámer priameho prenájmu svojho majetku a

výzvu na predloženie cenových ponúk

zámer prenajať

a) nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 1164 pre katastrálne územie Skýcov, obec Skýcov,

parc. registra „E“ č. 345 - orná pôda o výmere 2413 m2,

parc. registra „E“ č. 381/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 533 m2,

parc. registra „E“ č. 475/1 - orná pôda o výmere 356 m2,

parc. registra „E“ č. 475/2 - orná pôda o výmere 1 463 m2,

parc. registra „E“ č. 1691 - trvalé trávnaté porasty o výmere 30 506 m2,

parc. registra „E“ č. 2193/2 – orná pôda o výmere 31 036 m2.

 

Spolu: 66 307 m2.

Minimálna cena nájmu, za ktorú Obec Skýcov ponúka pozemky je 100 € za hektár ročne.

Doba nájmu: 5 rokov

Špecifické požiadavky: Záujemca o prenájom hore uvedenej nehnuteľnosti musí predložiť cenovú ponuku a budúce využitie pozemkov. Parcely nemôžu byť využívané na chov hospodárskych zvierat, bez vopred stanovenej dohody s majiteľom. Žiadateľ musí vziať do prenájmu všetky nami ponúkané parcely.

Posledná úprava Štvrtok, 14 Jún 2018 14:46
Čítať celý článok...
 
Oznámenie o zámere obce Skýcov predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce - osobitný zreteľ PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Streda, 16 Máj 2018 14:00

OZNÁMENIE

o zámere obce Skýcov predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

 

Obec Skýcov so sídlom Školská 294/2, 951 85 Skýcov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo obce Skýcov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Obec Skýcov má zámer predať nehnuteľný majetok:

- nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, okres Zlaté Moravce, vedenú Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce, ktorá je zobrazená a označená v geometrickom pláne č. 62/2018 dňa 4.5.2018 vyhotoviteľa Geodetická odborná kancelária Topoľčianky, overený Okresným úradom, katastrálnym odborom Zlaté Moravce dňa 4.5.2018 pod č. 295/2018 a to:

 

- novoutvorené pozemky v registri E KN, parc.č. 1842/145 zastavané plochy a nádvoria o výmere 74 m², parc.č. 1842/293 zastavané plochy a nádvoria o výmere 135 m² a parc.č. 1842/168 záhrady o výmere 517 m², ktoré vznikli odčlenením od pôvodných parc.č.1842/1 a parc.č. 1842/100, zapísané v LV č. 1164

 

Pavlíne Dávidovej rod. Határovej, nar. 07.07.1943, bytom Skýcov, ul. Pod Vŕškami 447/9

 

Posledná úprava Štvrtok, 14 Jún 2018 14:45
Čítať celý článok...
 
Pozvánka na 23. zasadnutie OZ - 11. 05. 2018 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Streda, 09 Máj 2018 14:26

Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce Skýcov


P O Z V Á N K A


V súlade s § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/90 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Skýcov zvolávam


23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

ktoré sa bude konať dňa 11. mája 2018 (t.j. v piatok)

o 18.00 hod. v kancelárii starostu obce.

Návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Zámer Obce Skýcov predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa (M.Dávid)
 5. Zámer Obce Skýcov prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce (orná pôda)
 6. Zámer Obce Skýcov prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce (obecný byt v školskej bytovke)
 7. Návrh na kúpu pozemku (J.Žikavský)
 8. Návrh na kúpu pozemku (šk.bytovka)
 9. Žiadosť o kosenie pozemkov (L.A.M.A. GROUP, s.r.o.)
 10. Záverečný účet Obec Skýcov a rozpočtové hospodárenie za rok 2017
 11. Žiadosť o zriadenie kamerového systému (R.Černák)
 12. Žiadosť o zhutnenie cesty (M.Jurík)
 13. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy (I.Zuziaková)
 14. Organizačno-technické zabezpečenie 30. ročníka NPCH Zlatno - Skýcov
 15. Schválenie prenájmu - budova MŠ, budova PZ, pozemok na obecnej tržnici
 16. Rekonštrukcia školskej bytovky - výmena okien
 17. Informácie starostu obce
 18. Záver

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce v.r.

Posledná úprava Streda, 16 Máj 2018 13:48
 
Pozvánka - Deň matiek PDF Tlačiť E-mail
Napísal Tomáš Kolembus   
Piatok, 04 Máj 2018 10:41

Obec Skýcov, základná škola a materská škola Vás srdečne pozývajú na oslavu Dňa matiek, ktorá sa uskutoční v nedeľu dňa 13. mája 2018 o 15.00 hod. v sále kultúrneho domu Skýcov. Všetci ste srdečne pozvaní. Plagát si môžete pozrieť tu.

 

Posledná úprava Streda, 16 Máj 2018 13:49
 
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»

Stránka 10 z 92
Copyright © 2019 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
NPCH 2007_5
Image Detail