Úvod
!!! Stránka v rekonštrukcii !!!

Predpoveď (pocko.sk) počasia

Predpoveď počasia na dnes pre Skýcov. Polooblačno, miestami dážď a búrky, najnižšie ranné teploty 14 až 12 °C a najvyššie denné teploty 21 až 23 °C. Zajtra polooblačno, miestami dážď a búrky, ranné minimá 15 až 13 °C a denné maximá 24 až 26 °C.

Obec je zo zákona zriadený samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky a zároveň aj právnickou osobou. Obec pri výkone samosprávy najmä vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnutelným a nehnutelným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania, zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce, rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu, usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon, zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, miestneho cintorína, kultúrnych, a športových a ďalších mestských zariadení, kultúrnych pamiatok, zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udrľiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport, plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská, obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelného útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci, vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce, zakladá, zriaďuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie a zariadenia, organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a rozvoja obce, dbá o zachovanie prírodných hodnôt, plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu, vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách, vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku.

Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením úloh na obec štát poskytne obci potrebné finančné a iné materiálne prostriedky.Finančné príspevky rok 2010 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Paukova   
Piatok, 04 Február 2011 14:24

 

Názov organizácie – klubu

Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Skýcov na rok 2010

Požadovaná suma

EUR

Schválená suma

EUR

Vyplatená suma v eurách

k 31.12.2010

SZTŠ Biatlon klub

600,-

353,-

Dychová hudba Skýcovanka

1.500,-

850,-

Divadelný súbor Hrušov

200,-

200,-

Športovo-strelecký klub

2.000,-

100,-

Futbalový klub

2.000,-

1.050,- pokladňa

+ 1.355,51 účet

= 2.405,51

ZO Slovenský zväz chovateľov

1.000,-

-

ZO Jednota dôchodcov

400,-

660,-

250,-

Spevácky súbor Vápenkár

400,-

250,-

Obecná knižnica

500,-

100,-

ZO Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

331,97

-

Volejbalový klub

59,12

59,12

ZO Slovenský zväz záhradkárov

500,-

-

SZTŠ – motocross klub

1.500,-

200,-

Stolnotenisový klub

800,-

-

Organizátori výstavy bonsajov ...

200,-

100,-

ZO COOP Jednota SD

odhŕňanie snehu

-

Poskytnuté dotácie z rozpočtu v r . 2010 vyplatené podľa VZN 1/2007 spolu :

11.991,09 €

7.300,- €

4.867,63 €

Schválené finančné prostriedky z rozpočtu na rok 2010 spolu 7.300 EUR :

- pre Jednotu dôchodcov 660,- €

- pre ostatné organizácie spolu 6.640,- €

+ finančné príspevky z rozpočtu obce, ktoré sa nezúčtovávajú ako dotácia :

Cirkev (sponzorský príspevok 65.výr. )

50,- €

DH Skýcovanka (za stavanie mája)

200,- €

Z  rozpočtu obce Skýcov boli v roku 2010 vyplatené finančné prostriedky vo výške 5.117,63 EUR.

Ďalej oznamujeme žiadateľom o finančné prostriedky na rok 2011, že v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2007 môžu požiadať obec o dotáciu najneskôr do 15. marca 2011 na základe písomnej žiadosti (príloha VZN č.1)

Žiadosti budú následne posudzované komisiou a podľa výšky financií schválenej na dotácie na rok 2011 v rozpočte obce, návrhy na poskytnutie dotácií pre jednotlivých žiadateľov budú odporučené na schválenie Obecnému zastupiteľstvu

Spracovala: G.Pauková

V Skýcove dňa 1.2.2011

Posledná úprava Piatok, 04 Február 2011 14:27
 
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»

Stránka 4 z 18
Copyright © 2019 Internetové stránky obce Skýcov. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.
 
akademia201...
Image Detail