25. zasadnutie OZ Skýcov - 12. decembra 2008 Tlačiť
Streda, 17 December 2008 09:52

Zápisnica

z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

 konaného dňa 12. decembra 2008

 

     Rokovanie 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove, otvoril  starosta Štefan Gahér, ktorý privítal prítomných poslancov  a  zároveň konštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov (z  9 poslancov je prítomných 6, a traja poslanci sú ospravedlnení), takže OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať. 

     Zároveň konštatoval, že overovatelia na predchádzajúcom zasadnutí svojimi podpismi potvrdili správnosť zápisnice. Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určil poslancov  Dominika  Černáka  a  Jána  Gundu.

 

Obecné zastupiteľstvo  v  S k ý c o v e

p r e r o k o v a l o 

 

  1. Voľba návrhovej komisie a schválenie programu
  2. Kontrola plnenia uznesení – správa starostu
  3. Prepočet cien v platných VZN a schválenie nových VZN:

-          č. 10/2008 o dani z nehnuteľnosti a ostatných miestnych daniach a poplatkoch

-          č. 11/2008 o úhradách za služby a úkony vykonávané OcÚ

  1. Schválenie zoznamu navrhnutých obyvateľov na ocenenie v rámci akcie „Osoby a osobnosti povojnového rozvoja obce“
  2. Voľné návrhy:

-          úprava rozpočtu na rok 2008

-          žiadosť stolno-tenisového klubu o poskytnutie dotácie na turnaj

-          príkaz na vykonanie inventarizácie

  1. Diskusia
  2. Uznesenia

 

Uznesenia

z dvadsiatehopiateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Skýcove,

ktoré sa konalo dňa 12. decembra 2008

 

K bodu 1/

Uznesenie č. 153/2008

Obecné zastupiteľstvo  v   S k ý c o v e

s c h v a ľ u j e

program OZ a návrhovú komisiu v zložení Milan Matejov a Milan Černák

 

 

K bodu 2/

Uznesenie č. 154/2008

obecné zastupiteľstvo  v   S k ý c o v e

b e r i e    n a   v e d o m i e

písomnú správu  o plnení uznesení z 24. schôdze OZ v Skýcove, ktorú predniesol starosta obce

analýzu nákladov na cintorín za rok 2008, ktorú prečítal starosta obce

 

K bodu 3/

Uznesenie č. 155/2008

Obecné zastupiteľstvo  v   S k ý c o v e

b e r i e   n a   v e d o m i e

návrh VZN na rok 2009 č. 10/2008 o dani z nehnuteľnosti a ostatných miestnych daniach a poplatkoch a VZN č. 11/2008 o úhradách za služby a úkony vykonávané OcÚ  od 1. januára 2009

 

OZ  s c h v a ľ u j e

prepočet platných VZN obce, ako aj všetkých doterajších zmlúv a dohôd a ostatných dokumentov, zo slovenských korún na euro od 1. januára 2009 podľa konverzného kurzu 30,1260 Sk za 1 euro

VZN č. 10/2008 o dani z nehnuteľnosti a ostatných miestnych daniach a poplatkoch obce Skýcov (je prílohou zápisnice)

VZN č. 11/2008 o úhradách za služby a úkony vykonávané OcÚ Skýcov (je prílohou zápisnice)

 

K bodu 4/

Uznesenie č. 156/2008

Obecné zastupiteľstvo  v   S k ý c o v e

b e r i e    n a   v e d o m i e

návrh komisie poverenej  pripraviť  zoznam obyvateľov navrhnutých na ocenenie v rámci akcie „Osoby a osobnosti povojnového rozvoja obce“

všetci občania, ktorí sa zaslúžili o rozvoj obce a už nežijú,  ich mená sa budú nachádzať v pamätnej izbe

pri čítaní a schvaľovaní zoznamu obyvateľov navrhnutých na ocenenie, mal poslanec Milan Matejov neslušné a nemiestne pripomienky, na ktoré bol upozornený

 

OZ  s c h v a ľ u j e

zoznam obyvateľov navrhnutých na ocenenie v rámci akcie „Osoby a osobnosti povojnového rozvoja obce Skýcov“

organizačné zabezpečenie akcie, ktorá sa  uskutoční v nedeľu 28. decembra 2008 o 15.00 hod. v kultúrnom dome

 

K bodu 5/

Uznesenie č. 157/2008

Obecné zastupiteľstvo  v   S k ý c o v e

b e r i e    n a    v e d o m i e

pripravený návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2008 v jednotlivých položkách

OZ  s c h v a ľ u j e

úpravu rozpočtu obce Skýcov na rok 2008 (je prílohou zápisnice)

 

Uznesenie č. 158/2008

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

b e r i e   n a   v e d o m i e

žiadosť stolnotenisového klubu Skýcov o poskytnutie dotácie na organizáciu turnaja pri príležitosti 710. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci Skýcov, ktorý sa uskutoční 27. decembra 2008 v ZŠ

s c h v a ľ u j e

dotáciu z rozpočtu obce – pridelenie finančných prostriedkov stolnotenisovému klubu Skýcov vo výške 7.100,-Sk na organizáciu turnaja pri príležitosti 710. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci

 

Uznesenie č. 159/2008

Obecné zastupiteľstvo v S k ý c o v e

b e r i e   n a   v e d o m i e

príkaz starostu obce Skýcov na vykonanie inventarizácie k 31.12.2008

inventarizačné komisie po dokončení fyzickej a dokladovej inventúry odsúhlasí výsledky fyzickej inventarizácie s účtovným stavom do 4. januára 2009

výsledky inventarizácie vykonanej k 31.12.2008 prejedná OZ do konca januára 2009

s c h v a ľ u j e

príkaz starostu na vykonanie inventarizácie k 31.12.2008 (je prílohou zápisnice)

vykonanie inventarizácie v čase od 17.12.2008 do 31.12.2008

ústrednú inventarizačnú komisiu v zložení Ľubomír Černák predseda a členovia Alžbeta Pavková a Milan Matejov

ostatné dielčie inventarizačné komisie v zložení podľa príkazu starostu

 

K bodu 6/

Uznesenie č. 160/2008

V rámci diskusie :

a) OZ b e r i e    n a   v e d o m i e 

upozornenie poslanca OZ p. Ľubomíra Černáka na možné úniky daní z nehnuteľnosti fyzických a právnických osôb, podnikateľských subjektov a živnostníkov

OZ  u k l a d á

obecnému úradu pripraviť opatrenia na zabránenie daňových únikov

b) OZ  b e r i e   n a   v e d o m i e

informáciu starostu obce o schválení projektu obce na likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu Ministerstvom ŽP SR a podpísanie zmluvy na poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 986.000,-Sk + vklad obce vo výške 49.300,- Sk, na zakúpenie 345 ks domových kompostérov a 3 ks voľkoobjemových kompostérov na verejné priestranstvá. Po schválení podmienok by domové kompostéri mali byť distribuované do jednotlivých domácností do konca roka 2008

informáciu starostu o preložení súťaže o najlepšiu fotografiu, ktorá sa mala uskutočniť v rámci 710. výročia prvej písomnej zmienky o obci v ZŠ na letné obdobie r. 2009. Dôvodom podľa riaditeľa ZŠ bol malý záujem a  kritériá, ktoré neumožnili účasť držiteľov  starších  fotografických  záberov.

 

K bodu 7/

 

     Prijaté uznesenie bolo prítomnými  poslancami OZ schválené jednomyselne, okrem uznesenia č. 156/2008 pri ktorom sa zdržal hlasovania poslanec Milan Matejov.

     Nakoľko bol program dnešného zasadnutia prerokovaný, starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

 

Štefan  G a h é r, starosta obce

 

Overovatelia :                      

Dominik Černák                                  

Ján Gunda                                                           

 

Zapísala: Gabriela Pauková

 

 

Posledná úprava Piatok, 27 Február 2009 15:30