Zápisnica z 23. zasadnutia OZ zo dňa 6.8.2021 Tlačiť
Napísal Tomáš Kolembus   
Štvrtok, 12 August 2021 07:35

Zápisnica z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skýcov,

konaného dňa 6. augusta 2021.

__________________________________________________________________________

Prítomní: Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce

Poslanci: Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

Ďalší prítomní: Mária Danišová, zamestnankyňa obce

Jana Žikavská, Juraj Mandičák

Ospravedlnená: Bc. Ľudmila Herdová, kontrolórka obce

 

PROGRAM :

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o podmienkach úhrady nákladov v Školskej jedálni, ako súčasť MŠ, Skýcov
 5. Rezervný fond - použitie
 6. Zámer – zámena obecného majetku (Rímskokatolícka cirkev – farnosť Skýcov)
 7. Miestna komunikácia v Skýcove – zmluva o dielo
 8. Zámenná zmluva
 9. Text do kroniky za rok 2020
 10. Informácie starostu obce
 11. Záver

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia

 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce. Privítal prítomných poslancov a konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci poslanci a OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať.


K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice

Overovatelia zápisnice: Jarmila Minárová, Peter Michalisko

Zapisovateľka: Mária Danišová

Hlasovanie:

za: 7 Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír

Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

 

Návrhy poslancov:

Poslanci nepredložili žiadne návrhy na doplnenie programu.

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

s c h v a ľ u j e

program rokovania.

 

Hlasovanie:

za: 7 Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

 

Schválený program rokovania:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ
 4. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o podmienkach úhrady nákladov v Školskej jedálni, ako súčasť MŠ, Skýcov
 5. Rezervný fond - použitie
 6. Zámer – zámena obecného majetku (Rímskokatolícka cirkev – farnosť Skýcov)
 7. Miestna komunikácia v Skýcove – zmluva o dielo
 8. Zámenná zmluva
 9. Text do kroniky za rok 2020
 10. Informácie starostu obce
 11. Záver

 

K bodu 3. Správa starostu obce o plnení uznesení OZ

Uznesenie č. 225/2021

b e r i e na v e d o m i e

- ústnu správu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania Obecného zastupiteľstva,

Jana Žikavská a Juraj Mandičák – po vybudovaní kanalizácie na ul. Za Humnami žiadali zrušiť kanalizáciu cez ich pozemok, aby nemali zo strany ZsVS vecné bremeno.

s c h v a ľ u j e

- prepojenie kanalizácie na ul. Za Humnami - cca 5 m.

Hlasovanie:

za: 7 Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír

Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 4. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o podmienkach úhrady nákladov v Školskej jedálni, ako súčasť MŠ, Skýcov

Uznesenie č. 226/2021

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. sa uznieslo na prijatí všeobecne záväzného nariadenia

s c h v a ľ u j e

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o podmienkach úhrady nákladov v Školskej jedálni, ako súčasť MŠ, Skýcov

 

Hlasovanie:

za: 7 Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír

Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

 

K bodu 5. Rezervný fond - použitie

Uznesenie č. 227/2021

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

s c h v a ľ u j e

- použiť na realizáciu diela „Miestna komunikácia v Skýcove“ finančné prostriedky z rezervného fondu obce vo výške 30 000,- €

- úpravu rozpočtu obce v príjmovej časti o sumu 30 000,- € (použitie rezervného fondu obce – rozpočtová položka 454 001) a vo výdavkovej časti o sumu 30 000,- € (na kapitálový výdavok – „Miestna komunikácia v Skýcove“ z rezervného fondu obce – rozpočtová položka 717001).

 

Hlasovanie:

za: 7 Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 6. Zámer – zámena obecného majetku (Rímskokatolícka cirkev – farnosť Skýcov)

Uznesenie č. 228/2021

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

s c h v a ľ u j e

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer zámeny:

a) nehnuteľnosti v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, vedenej Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor ktoré sú zobrazené a označené v geometrickom pláne č. 132/2021, vyhotovenom dňa 27.07.2021 vyhotoviteľom geo,flex s.r.o., IČO 47649356, úradne overenom Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor dňa 02.08.2021 pod č. 437/2021 vo výlučnom vlastníctve Obce Skýcov, IČO 00308421 a to:

 

 • diel č. 1 o výmere 234 m2 odčlenený od pozemku registra E KN parc. č. 4 záhrada o výmere 234 m2 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 5/2 záhrada o výmere 526 m2,
 • diel č. 2 o výmere 103 m2 odčlenený od pozemku registra E KN parc. č. 5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 141 m2 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 5/2 záhrada o výmere 526 m2,
 • diel č. 3 o výmere 189 m2 odčlenený od pozemku registra E KN parc. č. 305/1 ostatná plocha o výmere 1007 m2 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 5/2 záhrada o výmere 526 m2,
 • diel č. 4 o výmere 3 m2 odčlenený od pozemku registra E KN parc. č. 305/1 ostatná plocha o výmere 1007 m2 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 6/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2,
 • diel č. 5 o výmere 107 m2 odčlenený od pozemku registra E KN parc. č. 305/1 ostatná plocha o výmere 1007 m2 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 6/7 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 107 m2,
 • diel č. 6 o výmere 22 m2 odčlenený od pozemku registra E KN parc. č. 305/1 ostatná plocha o výmere 1007 m2 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 7/2 záhrada o výmere 22 m2,

 

b) pozemku registra E KN parc. č. 475/2 orná pôda o výmere 1463 m2.

 

- za nehnuteľnosť v katastrálnom území Skýcov, obec Skýcov, vedenej Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor, ktorá je zobrazená a označená v  geometrickom pláne č. 140/2021, vyhotovenom dňa 28.07.2021 vyhotoviteľom geo.flex s.r.o., IČO 47649356, úradne overenom Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor dňa 02.08.2021 pod č. 436/2021 a to

 • diel č. 1 o výmere 2121 m2 odčlenený od pozemku registra E KN parc. č. 2446/2 orná pôda o výmere 47556 m2 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 2446/22 orná pôda o výmere 2121 m2

 

do výlučného vlastníctva Obce Skýcov, ul. Školská 294/2, 951 85, IČO 00308421

 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci je, že na pozemku v súčasnom vlastníctve rímskokatolíckej cirkvi bude obcou vybudovaná prístupová cesta a zberný dvor na biologicky rozložiteľný odpad a pozemky v majetku obce sú pre zámer obce nevyužiteľné.

Finančné vyrovnanie za zamieňané nehnuteľnosti si účastníci neposkytujú, nakoľko hodnota zamieňaných nehnuteľností je rovnaká.

 

K bodu 7. Miestna komunikácia v Skýcove – zmluva o dielo

Uznesenie č. 229/2021

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

s c h v a ľ u j e

- zmluvu o dielo „Miestna komunikácia v Skýcove“ s firmou ViOn, a.s., Továrenská 64, Zlaté Moravce.

 

Hlasovanie:

za: 7 Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír

Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

proti: 0

zdržal sa: 0

 

 

K bodu 8. Zámenná zmluva

Uznesenie č. 230/2021

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

s c h v a ľ u j e

zámenu nehnuteľného majetku

- nehnuteľnosti v katastrálnom území Skýcov, vedenej Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor na LV č. 1164, ktorá je zobrazená a označená v geometrickom pláne č. 75/2021 vyhotovenom dňa 06.05.2021 vyhotoviteľom geo,flex s.r.o., IČO 47649356 úradne overenom Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor dňa 12.05.2021 pod č. 247/2021 vo vlastníctve účastníka zmluvy v I. rade Obec Skýcov, IČO 00308421 a to:

 • diel č. 3 o výmere 143 m2 odčlenený od pozemku registra E KN parc. č. 1413/1 ostatná plocha o výmere 1251 m2 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 1402/8 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 143 m2 do spoluvlastníctva

- Jana Gundová rod. Gundová, nar. 05.07.1980, bytom Zlaté Moravce, Mojmírova č. 3014/17, 953 01  v spoluvlastníckom podiele ½ a

- Ladislav Černák rod. Černák, nar. 17.09.1951,bytom Skýcov, Mierová č. 340/10, 951 85 v spoluvlastníckom podiele 1/2.

- za nehnuteľnosti v katastrálnom území Skýcov, vedené Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 714, ktorých sú podielovými spoluvlastníkmi, každý v spoluvlastníckom podiele 1/2 Jana Gundová rod. Gundová, nar. 05.07.1980, bytom Zlaté Moravce, Mojmírova č. 3014/17, 953 01 a Ladislav Černák rod. Černák, nar. 17.09.1951, bytom Skýcov, Mierová č. 340/10, 951 85

 • diel č. 1 o výmere 119 m2 odčlenený od pozemku registra E KN parc. č. 1399/1 orná pôda o výmere 2834 m2 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 1402/7 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 119 m2,
 • diel č. 2 o výmere 24 m2 odčlenený od pozemku registra E KN parc. č. 1399/1 orná pôda o výmere 2834 m2 a pričlenený k pozemku registra C KN parc. č. 2545/10 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m2

- do výlučného vlastníctva Obce Skýcov, ul. Školská 294/2, 951 85, IČO 00308421.

Finančné vyrovnanie za zamieňané nehnuteľnosti si účastníci neposkytujú, nakoľko hodnota zamieňaných nehnuteľností je rovnaká.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci je, že na pozemku v súčasnom spoluvlastníctve majiteľov nehnuteľnosti bude obcou vybudovaná prístupová cesta k zbernému dvoru a pozemok v majetku obce je pre obec samostatne nevyužiteľný.

Hlasovanie:

za: 7 Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír

Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

proti: 0

zdržal sa: 0

 

 

K bodu 9. Text do kroniky za rok 2020

Uznesenie č. 231/2021

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

s c h v a ľ u j e

- text do kroniky obce Skýcov za rok 2020 spísaný Helenou Juríkovou, kronikárkou obce

Hlasovanie:

za: 7 Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír

Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

proti: 0

zdržal sa: 0

 

K bodu 10: Informácie starostu obce

Uznesenie č. 232/2021

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

b e r i e na v e d o m i e

a) informácie starostu obce

- vypracovaný je GP na ul. Za Humnami, je na zápise na OÚ-katastrálny odbor,

- pracuje sa na vjazde do ČOV, prerába sa vstupná brána,

- pokračujú práce na pamätníku pri kostole, hotový by mal byť do októbra,

- stretnutie s p. Orovnickým za účelom zámeny parciel – amfiteáter

- úspešne prebehli letné akcie na ihrisku a pripravuje sa program na hody,

- Jednoduché pozemkové úpravy - je vydané rozhodnutie,

- projekt na Zberný dvor v Skýcove – nezískali sme dotáciu z Envirofondu,

- je ukončená PD na rekonštrukciu ul. Pod Vŕškami,

- projekt na rekonštrukciu elektriny obecného úradu je hotový,

- po zámene pozemkov – preverenie vybudovania kompostoviska,

- pokračuje sa na rekonštrukcii Náučného chodníka Vápenný vrch,

- podporený projekt z Programu na obnovu dediny vo výške 5000 € na Revitalizáciu námestia obce Skýcov,

- je hotový projekt na rozšírenie materskej školy,

 

b) s c h v a ľ u j e

- príspevok na transparentný účet Ľudia ľuďom na liečbu pre Simonu Pavkovovú vo výške 500 €.

 

 

K bodu 11. Záver

Starosta poďakoval prítomným za účasť a o 20.00 hod. zasadnutie OZ ukončil.

 

Zapísala: Mária Danišová

 

 

....................................................

Mgr. Tomáš Kolembus starosta obce

 

Overovatelia:

 

Jarmila Minárová ........................................

 

Peter Michalisko ........................................

Posledná úprava Štvrtok, 12 August 2021 07:41