Zápisnica z 25. zasadnutia OZ zo dňa 11.10.2021 Tlačiť
Napísal Gabriela Paukova   
Utorok, 12 Október 2021 14:27

 

Zápisnica

z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Skýcov,

konaného dňa 11. októbra 2021.

__________________________________________________________________________

Prítomní: Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce

Poslanci: Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

Ďalší prítomní: Mária Danišová, zamestnankyňa obce

 

Ospravedlnená: Bc. Ľudmila Herdová, kontrolórka obce

 

PROGRAM :

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Rekonštrukcia časti ulice Družstevná
  4. Návrh na prijatie úveru
  5. Informácie starostu obce
  6. Záver

 

 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Skýcove otvoril Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce. Privítal prítomných poslancov a konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci poslanci a OZ je spôsobilé rokovať a právoplatne sa uznášať.

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice

Overovatelia zápisnice: Ľubomír Černák, Ing. Ľubomír Hosťovecký

Zapisovateľka: Mária Danišová

 

Hlasovanie:

za: 7 Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír

Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

 

Návrhy poslancov:

Starosta obce predložil návrh na doplnenie programu dnešného rokovania o dva body – Komunitný plán sociálnych služieb obce a návrh delegovania zástupcov zriaďovateľa do Rady školy.

Poslanci nepredložili žiadne návrhy na doplnenie programu.

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

s c h v a ľ u j e

program rokovania.

 

Hlasovanie:

za: 7 Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

 

Schválený program rokovania:

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Rekonštrukcia časti ulice Družstevná

4. Návrh na prijatie úveru

5. Komunitný plán sociálnych služieb obce na roky 2021 - 2030

6. Návrh delegovania zástupcov zriaďovateľa do Rady školy

7. Záver


K bodu 3/ Rekonštrukcia časti ulice Družstevná

Uznesenie č. 240/2021

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

s c h v a ľ u j e

- rekonštrukciu časti ulice Družstevná

p o v e r u j e Mgr. Tomáša Kolembusa, starostu obce

- uskutočniť verejné obstarávanie a následne uzatvoriť zmluvu s víťazným uchádzačom.

 

Hlasovanie:

za: 7 Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír

Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

 

K bodu 4/ Návrh na prijatie úveru

Uznesenie č. 241/2021

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

 

s c h v a ľ u j e

- prijatie úveru vo výške 20.000,- Eur poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s. so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, s možnosťou prolongácie zmluvy dodatkom, vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver, na účely zabezpečenia financovania investičných projektov.

Kapitálové výdavky obce schválené obecným zastupiteľstvom.

Hlasovanie:

za: 7 Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír

Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 5/ Aktualizácia komunitného plánu obce

Uznesenie č. 242/2021

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

s c h v a ľ u j e

- Komunitný plán sociálnych služieb obce Skýcov na roky 2021-2030.

 

Hlasovanie:

za: 7 Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír

Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

 

K bodu 6/ Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy

Uznesenie č. 243/2021

Obecné zastupiteľstvo Obce Skýcov

v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

 

s c h v a ľ u j e

- delegovanie zástupcov zriaďovateľa Ing. Romana Černáka, Ing. Ľubomíra Hosťoveckého do Rady školy pri Základnej škole Skýcov.

 

Hlasovanie:

za: 7 Ľubomír Černák, Ing. Roman Černák, Pavol Drienovský, Ing. Ľubomír

Hosťovecký, Peter Michalisko, Jarmila Minárová, Alžbeta Pavková

proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný pri hlasovaní: 0

 

K bodu 7. Záver


V rámci diskusie poslankyňa OZ Jarmila Minárová upozornila na vyschnutý strom pri dome smútku a že na hrobe partizánov je spadnutá tabuľa s menami.

 

Starosta poďakoval prítomným za účasť a o 18.40 hod. zasadnutie OZ ukončil.

Zapísala: Mária Danišová

 

 

Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce Skýcov

 

Overovatelia:


 

Ľubomír Černák


 

Ing. Ľubomír Hosťovecký

 

 

 

 

 

 

Komunitný plán sociálnych služieb Obce Skýcov na roky 2021 - 2030

 

Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb


Na dosiahnutie tohto cieľa využívať koordinovaný postup všetkých poskytovateľov sociálnych služieb v obci, s efektívnym využitím ich súčasných personálnych a finančných kapacít a so zameraním sa na získanie všetkých dostupných finančných zdrojov, vrátene prehodnotenia priorít obecného rozpočtu smerom k navýšeniu v oblasti sociálnych služieb, aby boli v súlade záujmom a potrebami cieľových skupín v komunite obce.


Priority rozvoja sociálnych služieb v obci Skýcov

Priorita č. 1

Terénna opatrovateľská služba

AKTIVITY

Ø Zabezpečenie sociálnej služby pre obyvateľov so zreteľom na ich zotrvanie v domácom prostredí

Ø Aktivity smerujú k skvalitneniu životnej úrovne,  k vytvoreniu podmienok pre plnohodnotný spoločenský a kultúrny rozvoj cieľovej skupiny a na zlepšenie medziľudských vzťahov.

ČASOVÝ HORIZONT REALIZÁCIE OPATRENIA

2021 – 2030

REALIZÁTOR

Zodpovedná osoba

Ø Obec Skýcov

Ø Nitriansky samosprávny kraj

Ø Registrovaný subjekt
Kvantifikácia potrebnej kapacity sociálnych služieb

1) V prípade nárastu počtu prijímateľov sociálnej služby bude potrebné navýšiť počet opatrovateliek v závislosti od potrieb prijímateľov resp. rozsahu ich odkázanosti.

2) V prípade nulového nárastu prijímateľov sociálnej služby bude aj nulový nárast opatrovateliek

 

 

Priorita č. 2

Sociálna služba v zariadení

AKTIVITY

Ø Zabezpečenie pobytovej sociálnej služby v registrovanom zariadení na VÚC

ČASOVÝ HORIZONT REALIZÁCIE OPATRENIA

2021 – 2030

REALIZÁTORI/PARTNERI

Zodpovedná osoba

Ø Obec Skýcov

Ø Nitriansky samosprávny kraj

Ø Registrovaní subjekt
Kvantifikácia potrebnej kapacity

Nakoľko obec Skýcov nedokáže predikovať ročný prírastok záujmu o pobytovú formu sociálnej služby u verejného resp. neverejného poskytovateľa sociálnej služby, bude postupovať špecifickým spôsobom u každého občana individuálne s akcentom na uspokojenie jeho potrieb a požiadaviek.

Priorita č. 3

Stravovanie starších a odkázaných osôb, vrátane detí

AKTIVITY

Ø Zabezpečenie možnosti stravovania

Ø Zabezpečenie finančnej podpory stravovania

Ø Zabezpečenie potravinovej pomoci

ČASOVÝ HORIZONT REALIZÁCIE OPATRENIA

2021 – 2030

REALIZÁTORI/PARTNERI

Zodpovedná osoba

Ø Obec Skýcov

Ø Registrovaný subjekt

Ø ÚPSVaR Zlaté Moravce
Kvantifikácia potrebnej kapacity

Väčšina občanov obce Skýcov v prípade potreby stravu odoberá od registrovaného dodávateľa stravy, v prípade zvýšeného záujmu o túto prioritu č.3 bude obec Skýcov postupovať špecifickým spôsobom s prihliadnutím na požiadavky občanov.

Priorita č. 4

Integrácia detí vo výchovno–vzdelávacom procese

AKTIVITY

Ø Individuálny prístup pri integrácií detí vo vyučovacom procese so zdravotným znevýhodnením, zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo s nadaním

Ø Zabezpečenie asistenta učiteľa

ČASOVÝ HORIZONT REALIZÁCIE OPATRENIA

2021 – 2030

REALIZÁTORI/PARTNERI

Zodpovedná osoba

Ø Obec Skýcov

Ø ZŠ a MŠ
Kvantifikácia potrebnej kapacity

Nakoľko obec Skýcov nedokáže predikovať ročný prírastok záujmu o prioritu č.4, bude postupovať špecifickým spôsobom individuálne u každého dieťaťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami.

Priorita č. 5

Spoločensky neprispôsobivé osoby

AKTIVITY

Ø Osobitný príjemca dávky

Ø Začlenenie spoločensky neprispôsobivých osôb do spoločenského života

ČASOVÝ HORIZONT REALIZÁCIE OPATRENIA

2021 – 2030

REALIZÁTORI/PARTNERI

Zodpovedná osoba

Ø Obec Skýcov

Ø ÚPSVaR Zlaté Moravce
Kvantifikácia potrebnej kapacity

Nakoľko obec Skýcov nedokáže predpokladať ročný prírastok záujmu o uvedenú prioritu č.5, bude postupovať špecifickým spôsobom individuálne u každého občana s akcentom na uspokojenie jeho potrieb a požiadaviek.

Priorita č. 6

Nezamestnaní

AKTIVITY

Ø Pracovné návyky

Ø Spolupráca s ÚPSVaR pri hľadaní zamestnania

Ø Pomoc pri rekvalifikácií

ČASOVÝ HORIZONT REALIZÁCIE OPATRENIA

2021 – 2030

REALIZÁTORI/PARTNERI

Zodpovedná osoba

Ø Obec Skýcov

Ø ÚPSVaR Zlaté Moravce
Kvantifikácia potrebnej kapacity

Nakoľko obec Skýcov nedokáže predpokladať ročný prírastok záujmu o uvedenú prioritu č.6, bude postupovať špecifickým spôsobom individuálne u každého občana s využitím ponuky projektovej spolupráce ÚPSVaR Zlaté Moravce.

Priorita č. 7

Vybudovanie bezbariérovosti v obci

AKTIVITY

Predinvestičná fáza:

Ø Spracovanie výkresovej dokumentácie (pre územné konanie, pre stavebné povolenie)

Ø Vydanie stavebného povolenia

Investičná fáza:

Ø Získanie zdrojov financovania

Ø Verejné obstarávanie podľa zákona č. 343/2015 o ver. obstarávaní

Ø Realizácia

ČASOVÝ HORIZONT REALIZÁCIE OPATRENIA

2021 – 2030

REALIZÁTORI/PARTNERI

ZDROJE FINANCOVANIA

Ø Obec Skýcov

Ø MO Zdravotne postihnutých osôb

Ø MPSVaR

Ø Nitriansky samosprávny kraj

Ø dotácie z MPSVaR

Ø výťažok z lotérie

Ø vlastné zdroje pre kofinancovanie

Zodpovedná osoba
Kvantifikácia potrebnej kapacity

Nakoľko obec Skýcov nedokáže predpokladať ročný prírastok záujmu o uvedenú prioritu č.7, pri prípadnej rekonštrukcií objektov v majetku obce Skýcov a na základe požiadaviek občanov bude postupovať špecifickým spôsobom.

Priorita č. 8

Legislatíva, Registrácia nových sociálnych služieb

AKTIVITY

Ø Vypracovanie a schválenie VZN a zásady finančnej podpory v oblasti sociálnych služieb

Ø Novelizácia

Ø Registrácia sociálnych služieb na VÚC – podľa potreby - ...

ČASOVÝ HORIZONT REALIZÁCIE OPATRENIA

2021 – 2030

REALIZÁTORI/PARTNERI

Zodpovedná osoba

Ø Obec Skýcov

Ø Nitriansky samosprávny kraj
Kvantifikácia potrebnej kapacity sociálnych služieb

Nakoľko obec Skýcov nedokáže predpokladať ročný prírastok záujmu o nový druh sociálnej služby v obci. V budúcnosti bude prihliadať na požiadavky občanov a potrebnú sociálnu službu zaregistruje na VUC.

Priorita č. 9

Bytová výstavba a podpora obnovy bytového fondu

AKTIVITY

Predinvestičná fáza:

Ø Vysporiadanie vlastníckych vzťahov

Ø Spracovanie výkresovej dokumentácie (pre územné konanie, pre stavebné povolenie)

Ø Vydanie stavebného povolenia

Investičná fáza:

Ø Získanie zdrojov financovania

Ø Verejné obstarávanie podľa zákona č. 25/2006 o ver. obstarávaní

Ø Realizácia

Ø Kolaudácia

Fáza po realizácií:

Ø Kvalitné sociálne prostredie

ČASOVÝ HORIZONT REALIZÁCIE OPATRENIA

2021 – 2030

REALIZÁTORI/PARTNERI

ZDROJE FINANCOVANIA

Ø Obec Skýcov

Ø Štátny fond

Ø Obyvatelia obce

Ø Dotácie

Ø vlastné zdroje

Zodpovedná osoba
Kvantifikácia potrebnej kapacity

Nakoľko obec Skýcov nedokáže predpokladať ročný prírastok záujmu o uvedenú prioritu č.9, bude postupovať špecifickým spôsobom individuálne u každého občana s rešpektovaním jeho potrieb a požiadaviek.

Priorita č. 10

Vybudovanie cyklotrasy

AKTIVITY

Ø Zabezpečenie aktívneho športového vyžitia seniorov a mládeže

Ø Rehabilitácia zdravotne postihnutých

Ø Bezpečný presun obyvateľstva

ČASOVÝ HORIZONT REALIZÁCIE OPATRENIA

2021 – 2030

REALIZÁTORI/PARTNERI

ZDROJE FINANCOVANIA

Ø Obec Skýcov

Ø Ministerstvo Financií a PSVaR

Ø Nitriansky samosprávny kraj

Ø MO zdravotne postihnutých osôb

Ø Dotácie

Ø vlastné zdroje pre kofinancovanie

Zodpovedná osoba
Kvantifikácia potrebnej kapacity

Nakoľko obec Skýcov nedokáže predpokladať ročný prírastok záujmu o uvedenú prioritu č.10, bude postupovať špecifickým spôsobom individuálne u každého občana s rešpektovaním jeho požiadaviek.

Priorita č. 11

Vytvorenie sociálneho zariadenia a podpora poskytovania sociálnej služby pre potreby obce s verejným poskytovateľom

AKTIVITY

Ø Spolupráca

Ø Podpora

Ø Zabezpečenie sociálnej služby pre obyvateľov so zreteľom na ich zotrvanie v domácom

prostredí

ČASOVÝ HORIZONT REALIZÁCIE OPATRENIA

2021 – 2030

REALIZÁTORI/PARTNERI

Zodpovedná osoba

Ø Registrovaný subjekt

Ø Obec Skýcov

Ø Nitriansky samosprávny kraj
Kvantifikácia potrebnej kapacity

Nakoľko obec Skýcov nedokáže predikovať ročný prírastok záujmu o uvedenú prioritu č.11, bude postupovať špecifickým spôsobom podľa nárastu potrieb a záujmu občanov obce Skýcov.

Záver


Sociálna služba je činnosť poskytovaná ľudom v nepriaznivej sociálnej situácii, podpora pri sociálnom začleňovaní a ochrane pred sociálnym vylúčením s cieľom umožniť im zapojenie do bežného života v spoločnosti. Práve komunitné plánovanie by malo dať odpoveď na otázky ohľadne potrebných služieb v našej komunite, ako majú byť lokalizované, aké ľudské a finančné zdroje máme k dispozícii?. Určite je prínosom prístup štátu, že vytvára legislatívny rámec na presun kompetencií v danej oblasti. No zároveň je potrebné upozorniť na nedostatočné finančné krytie daného zámeru zo strany štátu. Obec preto musí využívať aj iné zdroje financovania.

Je na samospráve, ako zabezpečí svoje poslanie vytvoriť pre občanov miesto pre dôstojný a plnohodnotný život. Slúži ku cti obyvateľom obce, že sa snažia plniť vytýčené ciele i v čase hospodárskej krízy, keď prostriedky na ďalší rozvoj obce zo štátneho rozpočtu boli značne obmedzené. Predsudky medzi obyvateľmi v obci nie sú také priepastné ako to poznáme v iných obciach. Už len preto si zaslúžia pozornosť a podporu štátnych orgánov na zlepšenie životných podmienok tunajších ľudí.


Skýcov, august 2021


Dokument bol prerokovaný a schválený na 25. zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Skýcov, uznesením č. 242/2021 , konaného dňa 11. októbra 2021.


Mgr. Tomáš Kolembus

starosta obce Skýcov

 


Úplné znenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Skýcov je k nahliadnutiu na obecnom úrade obce Skýcov.

 

Posledná úprava Streda, 10 November 2021 15:39