Záverečný účet obce Skýcov za rok 2020 Tlačiť
Napísal Tomáš Kolembus   
Streda, 17 Marec 2021 10:21

 

Záverečný účet Obce Skýcov a rozpočtové hospodárenie za rok 2020


Predkladá: Mgr. Tomáš Kolembus, starosta obce

 

Spracovala: Mgr. Janka Medvecová, ekonómka obce

 

V Skýcove dňa 17.03.2021

 

Návrh záverečného účtu

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 17.03.2021

- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 17.03.2021

- zverejnený na webovom sídle obce dňa 17.03.2021

 

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Skýcove dňa ..................... uznesením č. ................

 

Záverečný účet

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa .....................

- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce ............................

- zverejnený na webovom sídle obce dňa .....................

Záverečný účet obce

a rozpočtové hospodárenie za rok 2020

 

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2020

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020

 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

 

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020

 

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

 

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

 

11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:

a) zriadeným a založeným právnickým osobám

b) štátnemu rozpočtu

c) štátnym fondom

d) rozpočtom iných obcí

e) rozpočtom VÚC

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce

 

 

Záverečný účet obce

a rozpočtové hospodárenie za rok 2020

1. Rozpočet obce na rok 2020

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020.

Obec v roku 2020 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako schodkový a kapitálový rozpočet tiež ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29.5.2020 uznesením č. 129/2020.

Rozpočet bol zmenený jedenkrát:

- prvá zmena schválená dňa 11.12.2020 uznesením Obecného zastupiteľstva č. 188/2020

 

Rozpočet obce k 31.12.2020

 

Schválený

rozpočet

Schválený rozpočet

po poslednej zmene

Skutočné

plnenie príjmov/ čerpanie výdavkov

k 31.12.2020

% plnenia príjmov/

% čerpania výdavkov

Príjmy celkom

1 080 472

1 214 471

1 227 918,35

101,11

z toho :

Bežné príjmy

680 260

730 098

742 268,38

101,67

Kapitálové príjmy

218 815

282 305

283 504,60

100,42

Finančné príjmy

180 514

201 011

201 088,85

100,04

Príjmy RO s právnou subjektivitou

883

1 057

1 056,52

99,95

Výdavky celkom

1 080 472

1 214 471

1 141 210,31

93,97

z toho :

Bežné výdavky

407 841

430 887

366 376,22

85,03

Kapitálové výdavky

382 487

413 586

410 911,70

99,35

Finančné výdavky

4 754

56 413

56 467,16

100,10

Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou

285 390

313 585

307 455,23

98,05

Kapitálové výdavky RO s právnou subjektivitou

0

0

0

0

Rozpočtové hospodárenie obce

1 080 472

1 214 471

1 227 918,35

1 141 210,31

101,11

93,97

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020

 

Výška príjmov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

1 214 471

1 227 918,35

101,11

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 214 471,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 227 918,35 EUR, čo predstavuje 101,11 % plnenie.

 

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

730 098

742 268,38

101,67

Z rozpočtovaných bežných príjmov obce 730 098,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 742 268,38 EUR, čo predstavuje 101,67 % plnenie.

 

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

359 286

368 901,87

102,68

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 304 843,- EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 314 616,86 EUR, čo predstavuje plnenie na 103,21 %.

V roku 2020 výška výnosu dane z príjmov bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19, bola krátená o sumu 17 364,- EUR.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 25 393,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 25 309,01 EUR, čo je 99,67 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 8 943,41 EUR, dane zo stavieb boli v sume 16 328,- EUR a dane z bytov boli v sume 37,60 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 25 249,52 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 59,49 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 644,53 EUR.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 835,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 830,- EUR, čo je 99,40 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 825,- EUR, za nedoplatky z minulých rokov 5,- EUR. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 89,88 EUR.

Daň za ubytovanie

V roku 2020 nebola daň za ubytovanie, nakoľko z dôvodu pandémie ochorenia COVID – 19 boli ubytovacie zariadenia zatvorené.

 

Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 380,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 477,- €, čo je 125,53 % plnenie.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 27 835,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 27 669,- EUR, čo je 99,40 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 26 968,27 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 700,73 EUR. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 945,29 EUR.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

50 038

51 837,13

103,60

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 33 131,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 33 780,63 EUR, čo je 101,96 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 2 174,72 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 31 605,91 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 2 000,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 2 316,- EUR, čo je 115,80 % plnenie.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb:

Z rozpočtovaných 11 574,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 12 404,05 EUR, čo je 107,17 % plnenie. Jedná sa o príjmy za predaj služieb a za stravné.

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio

Z rozpočtovaných 100,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 100,16 €, čo je 100,16 % plnenie.

Iné nedaňové príjmy:

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 3 233,- EUR, bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 3 236,29 EUR, čo predstavuje 100,10 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z výťažkov z lotérií, z dobropisov, z vratiek, z refundácie a iné.

c) Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 320 774,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 321 529,38 EUR, čo predstavuje 100,24 % plnenie.

 

 

Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Účel

Okresný úrad Nitra

1 044,00

Predškoláci

Okresný úrad Nitra

3 547,16

Voľby a SODB

Okresný úrad Nitra

246 875,00

Školstvo

ÚPSVaR Nitra

7 161,60

Stravné pre deti v HN

Okresný úrad Nitra

2 407,58

Matrika

Okresný úrad Nitra

2 010,00

Vzdelávacie poukazy

Okresný úrad Nitra

318,12

Register obyvateľov

Okresný úrad Nitra

91,57

Starostlivosť o ŽP

MDVRR SR

1 407,34

Prenesený výkon ŠS na úseku stavebného poriadku

MD VRR SR

41,64

Prenesený výkon ŠS na úseku dopravy

Okresný úrad Nitra

19,60

Register adries

Okresný úrad Nitra

1 604,00

Učebnice ZŠ

Okresný úrad Nitra

2 000,00

Škola v prírode

ÚPSVaR Nitra

1 052,60

Zamestnávanie § 50j

Okresný úrad Nitra

99,99

Starostlivosť o vojnové hroby

Okresný úrad Nitra

38 000,00

Havarijný stav elektroinštalácie ZŠ

ÚPSVaR Nitra

8 750,38

Udržanie pracovných miest – COVID -19

VÚC Nitra

1 374,60

Šport

VÚC Nitra

655,60

Cestovný ruch

Fond na podporu umenia

2 000,00

Nákup kníh do knižnice

Ministerstvo vnútra SR

1 068,60

Testovanie COVID - 19

Spolu

321 529,38

 

 

V roku 2020 obec prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19

- na testovanie obyvateľov vo výške 1 068,60 EUR

- na udržanie pracovných miest v MŠ a ŠJ vo výške 8 750,38 EUR

 

Všetky prijaté granty a transfery boli účelovo určené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.

 

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

282 305

283 504,60

100,42

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 282 305,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 283 504,60 EUR, čo predstavuje 100,42 % plnenie.

Príjem z predaja pozemkov, nehmotných aktív a kapitálových aktív

Z rozpočtovaných 42 315,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 43 514,60 EUR, čo predstavuje 102,83 % plnenie.

 

Kapitálové granty a transfery

Z rozpočtovaných 239 990,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 239 990,- EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

 

Prijaté kapitálové granty a transfery

Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Účel

Úrad vlády SR

40 000,00

Rekonštrukcia strechy KD

Poľnohospodárska platobná agentúra

49 990,00

Nákup komunálnej techniky

Environmenátlny fond

150 000,00

Zateplenie ZŠ

Spolu

239 990,00

 

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

201 011

201 088,85

100,04

 

Z rozpočtovaných finančných príjmov 201 011,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 201 088,85 EUR, čo predstavuje 100,04 % plnenie.

V roku 2020 bola čerpaná časť prijatého kontokorentného úveru vo výške 55 586,05 EUR na prípojky k IBV 3 RD na ul. Družstevná, výstavbu turistickej rozhľadne, rekonštrukciu strechy KD a na zateplenie ZŠ.

Okrem toho obec prijala v roku 2020 aj krátkodobý bankový úver na nákup komunálnej techniky vo výške 49 990,- EUR, ktorý však obec ešte v roku 2020 splatila.

V roku 2020 bola prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 v sume 17 364,- EUR schválená obecným zastupiteľstva dňa 17.9.2020 uznesením č. 170/2020.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 128/2020 zo dňa 29.5.2020 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 22 000,- EUR na rekonštrukciu strechy KD. V roku 2020 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 4 211,65 EUR (ZŠ), nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 9 000,- EUR (KD), 34 388,- EUR (rozhľadňa), 1 570,80 EUR (strava HN), nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 3 766,97 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

Medzi iné príjmové finančné operácie patria prijaté finančné zábezpeky z nájmu  a zo školskej jedálne vo výške 3 211,38 EUR.

 

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

1 057

1 056,52

99,95

 

 

Príjmy určené rozpočtovej organizácii s právnou subjektivitou (Základnej školy), sú súčasťou rozpočtu obce a výdavky si rozpočtuje Základná škola. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, ku ktorým výdavky si rozpočtuje samotná organizácia a zahrnuté do rozpočtu obce sú v nasledovnom členení:

- normatívne finančné prostriedky k 31.12.2020 vo výške 246 875,- €,

- finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy k 31.12.2020 vo výške 2 010,- €,

- finančné prostriedky na učebnice k 31.12.2020 vo výške 1 604,- €

- finančné prostriedky na školu v prírode k 31.12.2020 vo výške 525,- € (1 475,- € vrátené do ŠR)

- finančné prostriedky na havarijný stav elektroinštalácie k 31.12.2020 vo výške 38 000,- €

- presunuté finančné prostriedky z roku 2019 k 31.12.2020 vo výške 4 211,65 €

- presunuté finančné prostriedky od obce k 31.12.2020 vo výške 20 102,83 € (ŠKD + energie+ spolufinancovanie elektroinštalácie).

Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou dosiahla k 31.12.2020 finančné prostriedky spolu vo výške 313 328,48 €

Vlastné príjmy rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou mala k 31.12.2020 vo výške 1 056,52 (príjmy z vratiek, školské ovocie a dary).

Celkové príjmy rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou k 31.12.2020 boli vo výške 314 385,- €

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

1 214 471

1 141 210,31

93,97

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 214 471,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 1 141 210,31 EUR, čo predstavuje 93,97 % čerpanie.

Výška výdavkov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

430 887

366 376,22

85,03

Z rozpočtovaných bežných výdavkov obce 430 887,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 366 376,22 EUR, čo predstavuje 85,03 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 162 023,- EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 138 750,63 EUR, čo je 85,64 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, registra obyvateľov, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva a školskej jedálne s výnimkou právnych subjektov.

 

 

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 59 025,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 49 766,50 EUR, čo je 84,31 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 197 438,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 166 763,84 EUR, čo je 84,46 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, voda, komunikácie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 10 079,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 8 812,53 EUR, čo predstavuje 87,43 % čerpanie.

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami a finančnými prenájmami

Z rozpočtovaných 2 322,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 2 282,72 EUR, čo predstavuje 98,31 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

413 586

410 911,70

99,35

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 413 586,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 410 911,70 EUR, čo predstavuje 99,35 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) Nákup komunálnej techniky (traktor s príslušenstvom)

Z rozpočtovaných 49 990,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 49 990,- EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

b) Nákup pozemkov

Z rozpočtovaných 2 000,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 1 874,- EUR, čo predstavuje 93,70 % čerpanie.

c) Projektové dokumentácie

Z rozpočtovaných 5 000,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 4 946,- EUR, čo predstavuje 98,92 % čerpanie.

d) Prípojky k IBV 3 RD ul. Družstevná

Z rozpočtovaných 30 550,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 30 550,36 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

e) Turistická rozhľadňa

Z rozpočtovaných 45 840,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 45 840,- EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

f) Rekonštrukcia strechy KD

Z rozpočtovaných 65 024,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 65 023,56 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

g) Rekonštrukcia vykurovania KD

Z rozpočtovaných 30 000,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 27 506,65,- EUR, čo predstavuje 91,69 % čerpanie.

 

h) Zateplenie ZŠ

Z rozpočtovaných 185 182,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 185 181,13 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

 

3) Výdavkové finančné operácie :

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

56 413

56 467,16

100,10

 

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 56 413,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 56 467,16 EUR, čo predstavuje 100,10 % čerpanie.

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného účtu.

 

Z rozpočtovaných 54 744,- EUR na splácanie istiny z prijatých úverov (v banke, zo ŠFRB) bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 54 744,18 EUR, čo predstavuje 100,00 %.

Z rozpočtovaných iných výdavkových finančných operácií 1 669,- EUR (vrátené zábezpeky) bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 1 722,98 EUR, čo predstavuje 103,23 %.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

313 585

307 455,23

98,05

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 313 585,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 307 455,23 EUR, čo predstavuje 98,05 % čerpanie. Ide o výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou, ktorou je Základná škola Skýcov.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

0

0

0,00

Základná škola Skýcov nemala v roku 2020 žiadne kapitálové výdavky.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR

 

 

Bežné príjmy spolu

743 324,90

z toho : bežné príjmy obce

742 268,38

bežné príjmy RO

1 056,52

Bežné výdavky spolu

673 831,45

z toho : bežné výdavky obce

366 376,22

bežné výdavky RO

307 455,23

Bežný rozpočet

69 493,45

Kapitálové príjmy spolu

283 504,60

z toho : kapitálové príjmy obce

283 504,60

kapitálové príjmy RO

0,00

Kapitálové výdavky spolu

410 911,70

z toho : kapitálové výdavky obce

410 911,70

kapitálové výdavky RO

0,00

Kapitálový rozpočet

- 127 407,10

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-57 913,65

Úprava schodku - nevyčerpané finančné prostriedky ZŠ

- 6 929,77

Úprava schodku – nevyčerpané prostriedky zo ŠR (strava HN)

- 3 139,20

Úprava schodku – nevyčerpané prostriedky zo ŠR (SODB)

- 0,01

Úprava schodku – nevyčerpané prostriedky FPÚ

-2 000,00

Úprava schodku – prostriedky z fondu opráv –bytovka 6 BJ

- 1 289,99

Úprava schodku – nevyčerpané prostriedky školského stravovania

-3 886,49

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-75 159,11

Príjmy z finančných operácií

201 088,85

Výdavky z finančných operácií

56 467,16

Rozdiel finančných operácií

144 621,69

Príjmy spolu

1 227 918,35

VÝDAVKY SPOLU

1 141 210,31

Hospodárenie obce

86 708,04

Vylúčenie z prebytku

- 17 245,46

Upravené hospodárenie obce

69 462,58

Schodok rozpočtu v sume – 57 913,65 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 17 245,46 EUR, na základe čoho bol upravený schodok rozpočtu v sume – 75 159,11 EUR a tento bol v rozpočtovom roku 2020 vysporiadaný z finančných operácií (z rezervného fondu a prijatým úverom).

Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa upravuje - zvyšuje o sumu 17 245,46 EUR, pričom sa jedná o:

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 6 929,77 EUR, a to na prenesený výkon v oblasti školstva

b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 3 139,20 EUR, a to na stravu HN

c) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 0,01 EUR, a to na Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

d) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 2 000,00 EUR, a to na nákup kníh

e) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume 1 289,99 EUR, ktoré predstavujú prírastok za rok 2020

f) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 3 886,49 EUR

 

Zostatok finančných operácií v sume 144 621,69 EUR, bol použitý na:

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 75 159,11 EUR

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 69 462,58 EUR, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške 69 462,58 EUR.

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov a iných fondov

 

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

 

Fond rezervný

Suma v EUR

ZS k 1.1.2020

4 198,32

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý

rozpočtový rok

19 928,76

- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi

z podnikateľskej činnosti po zdanení

0,00

- z finančných operácií

0,00

Úbytky - použitie rezervného fondu :

- uznesenie č. 128/2020 zo dňa 29.5.2020 – rekonštrukcia strechy KD

22 000,00

 

- krytie schodku rozpočtu

0,00

- ostatné úbytky

0,00

KZ k 31.12.2020

2 127,08

Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. v z.n.p. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

 

Sociálny fond

Suma v EUR

ZS k 1.1.2020

245,24

Prírastky - povinný prídel

1 337,66

- ostatné prírastky

0,00

Úbytky - závodné stravovanie

0,00

- regeneráciu PS, dopravu

0,00

- dopravné

0,00

- ostatné úbytky

1 416,40

KZ k 31.12.2020

166,50

Fond prevádzky, údržby a opráv

Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. v z.n.p.. Fond prevádzky, údržby a opráv sa používa v súlade s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.

Fond prevádzky, údržby a opráv

Suma v EUR

ZS k 1.1.2020

6 636,99

Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške

0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu

- výnosy

765,24

 

93,35

Úbytky - použitie fondu :

- na opravu

- poplatky

 

 

89,74

KZ k 31.12.2020

7 405,84

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020

A K T Í V A

Názov

ZS k 1.1.2020 v EUR

KZ k 31.12.2020 v EUR

Majetok spolu

2 399 216,20

2 592 267,29

Neobežný majetok spolu

2 284 422,96

2 474 223,05

z toho :

 

 

Dlhodobý nehmotný majetok

15 200,34

9 840,34

Dlhodobý hmotný majetok

2 062 946,77

2 258 106,86

Dlhodobý finančný majetok

206 275,85

206 275,85

Obežný majetok spolu

113 476,95

115 835,79

z toho :

 

 

Zásoby

995,24

471,26

Zúčtovanie medzi subjektami VS

23 585,22

16 915,26

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

2 985,61

2 368,48

Finančné účty

85 910,88

96 080,79

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

Časové rozlíšenie

1 316,29

2 208,45

P A S Í V A

Názov

ZS k 1.1.2020 v EUR

KZ k 31.12.2020 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

2 399 216,20

2 592 267,29

Vlastné imanie

1 080 956,93

1 119 599,23

z toho :

 

 

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

1 080 956,93

1 119 599,23

Záväzky

281 104,91

275 189,78

z toho :

 

 

Rezervy

1 000,00

1 000,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

5 139,21

Dlhodobé záväzky

131 912,76

127 050,10

Krátkodobé záväzky

103 778,20

24 636,47

Bankové úvery a výpomoci

44 413,95

117 364,00

Časové rozlíšenie

1 037 154,36

1 197 478,28

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020

Stav záväzkov k 31.12.2020

Druh záväzku

Záväzky celkom k 31.12.2020 v EUR

z toho v lehote splatnosti

z toho po lehote splatnosti

Druh záväzkov voči:

- dodávateľom

3 566,30

3 566,30

0,00

- zamestnancom

8 572,11

8 572,11

0,00

- poisťovniam

5 436,48

5 436,48

0,00

- daňovému úradu

1 098,10

1 098,10

0,00

- štátnemu rozpočtu

17 364,00

17 364,00

0,00

- bankám

100 000,00

100 000,00

0,00

- štátnym fondom

127 772,73

127 772,73

0,00

- ostatné záväzky

11 380,06

11 380,06

0,00

Záväzky spolu k 31.12.2019

275 189,78

275 189,78

0,00

 

Obec k 31.12.2020 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám 100 000,00 EUR

- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF) 127 772,73 EUR

- voči dodávateľom 3 566,30 EUR

- voči zamestnancom 8 572,11 EUR

- voči poisťovniam a daňovému úradu 6 534,58 EUR

- voči štátnemu rozpočtu 17 364,00 WUR

- ostatné záväzky 11 380,06 EUR

 

Stav úverov k 31.12.2020

Veriteľ

Účel

Výška poskytnutého úveru

Ročná splátka istiny

za rok 2020

Ročná splátka úrokov

za rok 2020

Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2020

Rok

splatnosti

Prima banka

Kontokorentný úver

100 000,00 €

0,00 €

690,29 €

100 000,00 €

2029

ŠFRB

Dlhodobý investičný

157 420,- € (v r. 2014)

4 754,18 €

1 321,66 €

127 772,73 €

2044

MF SR

Návratná finančná výpomoc

17 364,00 €

0,00 €

0,00 €

17 364,00 €

2027

Obec má úver zo ŠFRB na Nájomný bytový dom 6 BJ prijatý v roku 2014 vo výške 157 420,- €. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti 30 rokov, splátky úveru sú mesačné a splátky úrokov mesačné. Okrem toho má obec prijatý schválený kontokorentný úver v Prima banke vo výške 100 000,- €, a k 31.12.2020 obec čerpala z tohto úveru výšku 100 000,- €, splátky úveru sú individuálne, za rok 2020 sa úver neplácal a splátky úrokov sú mesačné.

V roku 2020 obec uzatvorila s MF SR Zmluvu o návratnej finančnej výpomoci na sumu 17 364,- €, ktorú v plnej výške obec v roku 2020 vyčerpala. Splátky finančnej výpomoci sú nastavené každoročne od roku 2024 do roku 2027 vo výške 4 341,- € vždy k 31.10. príslušného roku.

 

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a

b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

 

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019:

671 332,14

- skutočné bežné príjmy obce

668 970,92

- skutočné bežné príjmy RO

2 361,22

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019

671 332,14

Celková suma dlhu obce k 31.12.2020:

245 136,73

- zostatok istiny z bankových úverov

100 000,00

- zostatok istiny z pôžičiek

0,00

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí

17 364,00

- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov

0,00

- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ

0,00

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty

127 772,73

- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu

0,00

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020

245 136,73

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:

127 772,73

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty

127 772,73

- z úveru z Environmentálneho fondu

0,00

- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ

0,00

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce

127 772,73

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020

117 364,00

Zostatok istiny k 31.12.2020

Skutočné bežné príjmy k 31.12.2019

§ 17 ods.6 písm. a)

117 364,00

671 332,14

17,48 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :

Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019:

671 332,14

- skutočné bežné príjmy obce

668 970,92

- skutočné bežné príjmy RO

2 361,22

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019

671 332,14

Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:

242 172,30

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy

222 693,17

- dotácie zo ŠR

10 479,13

- dotácie z MF SR

9 000,00

- príjmy z náhradnej výsadby drevín

0,00

- účelovo určené peňažné dary

0,00

- dotácie zo zahraničia

0,00

- dotácie z Eurofondov

0,00

Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2019

242 172,30

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019

429 159,84

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:

7 036,90

- 821004

0,00

- 821005

0,00

- 821007

4 754,18

- 821009

0,00

- 651002

961,06

- 651003

1 321,66

- 651004

0,00

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020

7 036,90

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2020

Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2019

§ 17 ods.6 písm. b)

7 036,90

429 159,84

1,64 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.

Obec v roku 2020 neposkytla žiadne dotácie podľa VZN č. 4/2013 o poskytovaní dotácií, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Obec sa však snaží podporiť činnosť organizácií realizovaním rôznych kultúrnych, športových a spoločenských podujatí s ich spoluprácou.

Jednalo sa o nasledovné akcie:

- Divadelné predstavenie súboru Hrušov: 100,88 EUR

- Vystúpenia jednoty dôchodcov a speváckeho súboru Vápenkár: 60,97 EUR

- Stolnotenisový turnaj: 139,99 EUR

- Futbalový turnaj: 214,60 EUR

 

V roku 2020 sa v obci realizovalo podstatne menej spoločenských, kultúrnych a športových aktivít a akcií, čo spôsobili opatrenia súvisiace s pandémiou ochorenia COVID - 19.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec nepodniká.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

a) zriadeným a založeným právnickým osobám

b) štátnemu rozpočtu

c) štátnym fondom

d) rozpočtom iných obcí

e) rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých finančných prostriedkov

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

Základná škola (prostriedky zriaďovateľa)

20 102,83

20 102,83

0,00

Základná škola (vlastné príjmy)

1 056,52

1 056,52

0,00

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých finančných prostriedkov

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

Rozdiel - vrátenie

Základná škola

293 225,65

286 295,88

6 929,77

Rozdiel finančných prostriedkov vo výške 6 929,77 EUR bude použitý v roku 2021.

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Obec nemá založené právnické osoby.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

- 1 -

Účelové určenie grantu, transferu: školstvo, matrika, ....

- bežné výdavky

- kapitálové výdavky

- 2 -

Suma poskytnutých

finančných prostriedkov

- 3 -

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

- 4 -

Rozdiel

(stĺ.3 - stĺ.4 )

- 5 -

Okresný úrad

Dotácia pre predškolákov MŠ – bežné výdavky

1 044,00

1 044,00

0,00

Okresný úrad

Dotácia na voľby a SODB – bežné výdavky

3 547,16

3495,60

51,55 vrátené do ŠR

0,01 (do r. 2021)

Okresný úrad

Dotácia pre Základnú školu – bežné výdavky

246 875,00

239 945,23

6 929,77 (do r. 2021)

ÚPSVaR

Dotácia na stravné HN – bežné výdavky

7 161,60

4 022,40

3 139,20 bude vrátené do ŠR v r. 2021

Okresný úrad

Dotácia na matriku – bežné výdavky

2 407,58

2 407,58

0,00

 

Okresný úrad

Dotácia na vzdelávacie poukazy – bežné výdavky

2 010,00

2 010,00

0,00

Okresný úrad

Dotácia na register obyvateľov – bežné výdavky

318,12

318,12

0,00

Okresný úrad

Dotácia na životné prostredie – bežné výdavky

91,57

91,57

0,00

MD VRR SR

Dotácia na úsek stavebného poriadku – bežné výdavky

1 407,34

1 407,34

0,00

MD VRR SR

Dotácia na úsek dopravy – bežné výdavky

41,64

41,64

0,00

Okresný úrad

Dotácia na register adries – bežné výdavky

19,60

19,60

0,00

Okresný úrad

Dotácia na učebnice – bežné výdavky

1 604,00

1 604,00

0,00

ÚPSVaR

Dotácia na zamestnávanie ŠNZ a § 50j – bežné výdavky

1 052,60

1 052,60

0,00

Okresný úrad

Dotácia na starostlivosť o vojnové hroby – bežné výdavky

99,99

99,99

0,00

Ministerstvo vnútra

Dotácia na celoplošné testovsnie – bežné výdavky

1 068,60

1 068,60

0,00

Okresný úrad

Dotácia na školu v prírode – bežné výdavky

2 000,00

525,00

1 475,00 vrátené do ŠR

Okresný úrad

Havarijný stav elektroinštalácie ZŠ – bežné výdavky

38 000,00

38 000,00

0,00

Fond na podporu umenia

Nákup kníh – bežné výdavky

2 000,00

0,00

2 000,00 (do r. 2021)

ÚPSVaR Nitra

Udržanie pracovných miest COVID -19-bežné výdavky

8 750,38

8 750,38

0,00

Úrad vlády SR

Dotácia na rekonštrukciu strechy KD – kapitálové výdavky

40 000,00

40 000,00

0,00

Poľnohospodárska platobný agentúra

Dotácia na nákup komunálnej techniky – kapitálové výdavky

49 990,00

49 990,00

0,00

Environmentálny fond

Dotácia na zateplenie budovy ZŠ – kapitálové výdavky

150 000,00

150 000,00

0,00

Z dotácie pre Základnú školu zostali nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 6 929,77 EUR, ktoré je možné použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku.

Z dotácie na Sčítanie obyvateľov, domov a bytov zostali nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 0,01 EUR, ktoré je možné použiť v nasledovnom rozpočtovom roku.

Z dotácie na nákup kníh zostali nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 2 000,- EUR, ktoré je možné použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku.

V priebehu roku 2020 boli do štátneho rozpočtu vrátené nevyčerpané finančné prostriedky na voľby vo výške 51,55 EUR.

V priebehu roku 2020 boli do štátneho rozpočtu vrátené nevyčerpané finančné prostriedky na školu v prírode vo výške 1 475,- EUR.

Z dotácie na stravné HN zostalo nevyčerpaných 3 139,20 EUR, ktoré budú vrátené do štátneho rozpočtu v roku 2021.

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

 

Obec v roku 2020 nemala žiadne finančné transakcie so štátnymi fondami a neuzatvorila žiadnu zmluvu so štátnymi fondami. Predtým prijatý úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania je splácaný vo forme mesačných splátok a vo forme mesačných splátok sú splácané aj úroky z úveru.

 

 

 

 

 

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Pre obec/mesto

Suma poskytnutých finančných prostriedkov

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

Rozdiel

––

 

 

 

 

Obec neposkytla finančné prostriedky žiadnej inej obci.

Od obce/mesta

Suma prijatých

finančných prostriedkov

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

Rozdiel

––

 

 

 

 

Obec neprijala finančné prostriedky zo žiadnej obce.

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Pre VÚC

Suma poskytnutých finančných prostriedkov

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

Rozdiel

–––

 

 

 

 

Obec v roku 2020 neposkytla pre VÚC žiadne finančné prostriedky.

 

Od VÚC

Suma prijatých finančných prostriedkov

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

Rozdiel

Nitra

2 030,20

2 030,20

0,00

 

Obec v roku 2020 prijala z VÚC Nitra finančné prostriedky na základe zmlúv na podporu športu (1 374,60 EUR) a na podporu cestovného ruchu (655,60 EUR).

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

 

Obec nemala v roku 2020 programový rozpočet. Prílohou č. 1 k Záverečnému účtu je podrobné položkové plnenie rozpočtu obce.

Vypracovala: Predkladá:

............................................................. .............................................................

Mgr. Janka Medvecová Mgr. Tomáš Kolembus

ekonómka obce starosta obce

 

 

V Skýcove dňa 17.03.2021

Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normálna tabuľka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}

Posledná úprava Streda, 17 Marec 2021 10:24