Doklady potrebné na prihlásenie pobytu Tlačiť
Napísal Administrator   
Streda, 09 Apríl 2008 20:04

Občan je povinný pri hlásení trvalého i prechodného pobytu predložiť ohlasovni pobytu:

 • platný občiansky preukaz
 • rodný list za dieťa do 15 rokov
 • platný cestovný doklad SR, ak sa na pobyt hlási občan, ktorý trvalo žil v zahraničí
 • osvedčenie o štátnom občianstve nie staršie ako 6 mesiacov a slovenský rodný list, ak bolo cudzincovi udelené štátne občianstvo SR
 • list vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace
 • nájomnú zmluvu uzatvorenú na dobu určitú alebo neurčitú s vlastníkom alebo všetkými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy a nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme

Písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt sa nevyžaduje:

 • ak ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
 • ak ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzatvorenú s vlastníkom alebo so všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu
 • ak ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu
 • ak vlastník alebo spoluvlastník budovy, alebo nájomca, potvrdí svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne pobytu